Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

195. Flytning af jord fra udsigtspunktet ved Holing Sø til fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter

Sagsnr.: 13.06.00-P05-10-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Flytning af jord fra udsigtspunktet ved Holing Sø til fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jannie Pedersen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Udsigtspunktet ved Holing Sø skal flyttes i 2021 for at give mulighed for fremtidig udvikling ved søen.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om jorden kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter.

Sagsfremstilling

I takt med byudviklingen i Holingområdet ved Tjørring er der behov for at fjerne udsigtspunktet nordøst for Holing Sø. Udsigtspunktet var oprindelig ment som en midlertidig installation dels for at udsætte udgiften til bortkørsel af jorden og dels for at skabe interesse for området ved et markant landskabeligt element. Da udsigtspunktet ligger tæt på den sidste boligvej på Rønnebakken, som skal udbydes til salg, er det nødvendigt at flytte jorden væk fra området.


Der er en væsentlig miljømæssig og økonomisk gevinst ved at overskudsjord anvendes som en ressource til bl.a. fritidslandskaber i nærområdet. I den fremtidige udgravning af Holing Sø skal der findes plads til ca. 600.000 m3 overskudsjord og derfor er det nødvendigt at udnytte alle tilgængelige ressourcer for modtagelse af overskudsjord.


Udsigtspunktet er ca. 9 meter højt og indeholder ca. 31.000 m3 jord. Det blev etableret i forbindelse med udgravning af 1. etape af Holing Sø i 2013. Jorden stammer fra søområdet, som før udgravningen blev anvendt til boldbaner og marker, primært græsningsarealer. Nedenfor ses ortofoto fra 2010 med omridset af Holing Sø, hvor den tidligere anvendelse af arealet fremgår. Udsigtspunktet er etableret ved det nordøstlige hjørne af søen. I følge afgravningsplanen for søen skulle jorden fra den østlige del af søområdet deponeres i udsigtspunktet, dvs. jorden i udsigtspunktet stammer primært fra landbrugsarealer.


Jorden fra udsigtspunktet foreslås flyttet til det fremtidige lege- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. Området er omfattet af lokalplan 15.R5.2 for et område til offentlige og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup. Der er skitseret en helhedsplan for lokalplanområdet, som blandt andet omfatter et bakkelandskab, se bilag. Det skitserede bakkelandskab kan rumme ca. 43.000 m3 jord. Der er pt. ikke yderligere planer for etablering af fritidslandskaber ved Løvbakkerne.


Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 28. oktober 2019, pkt. 178 besluttet, at der ikke må bruges overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter til realisering af lege- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. Beslutningen blev taget for at sikre de nærliggende drikkevandsboringer mod nedsivning af bl.a. pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer fra overskudsjorden.


Det er forvaltningens vurdering, at jorden i udsigtspunktet ud fra historikken ikke indeholder pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, som kan udgøre en forureningsrisiko for de nærliggende drikkevandsboringer ved Løvbakke Naturcenter. Historikken for arealet for Holing Sø viser, at boldbanerne ikke er blevet vedligeholdt med brug af eventuelle sprøjtemidler m.v. siden 2007, og at der kun er dyrket ekstensivt landbrug uden brug af pesticider. Arealet for udsigtspunktet har ikke været drevet med intensiv markdrift med brug af pesticider siden 2012, og der er ikke tilført jord til udsigtspunktet siden 2014.


Herning Vand bemærker i vedlagte notat, at denne jorddeponering ses som mindre problematisk end generel overskudsjord fra byområder, da oprindelsen af jordmængden tilsyneladende er meget mere veldefineret. Herning Vand anbefaler, at der udtages prøver for undersøgelse af pesticider, hvis boldbanerne har været driftet med anvendelse af pesticider.


Forvaltningen har kendskab til, at boldbanerne senest i 2007 blev sprøjtet mod bredbladet ukrudt. Der er ikke kendskab til behandling med pesticider på boldbanerne efter 2007.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om jorden fra udsigtspunktet ved Holing Sø kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter


at der udtages prøver af jorden til analyse for pesticider inden en eventuel flytning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at jorden fra udsigtspunktet ved Holing Sø kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter. Der udtages prøver af jorden til analyse for pesticider inden en eventuel flytning.

Bilag

  • Løvbakke Naturcenter skitse bakkelandskab
  • Jorddeponering i Løvbakkerne