Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

209. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Vivi Kjær

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område.


Samlet set forventes et merforbrug på 2,312 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 31,635 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.


Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter


Forventet regnskab 2020 - drift:


Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -2,312 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.Af væsentlige afvigelser kan nævnes:


SO 01 Byggemodning

På området forventes en afvigelse på -2,459 mio. kr. Der er overført -2,062 mio. kr. fra 2019. I 2020 forventes en merudgift/mindreindtægt på 0,397 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på -0,271 mio. kr. Det akkumulerede underskud skyldes væsentlige stigninger i ejendomsskatter på flere af arealerne samt tilførsel af nye arealer. Herudover er lejeindtægter for udlejning af jord faldende, da den kommunale jordressource over årene er blevet mindre ved frasalg af kommunale arealer og grunde. Interessen for leje af landbrugsjord er ligeledes fladende, da der oftest er tale om mindre arealer, hvor det ikke kan betale sig på grund af beliggenhed, tilkørselsforhold, arrondering samt mulighed for vanding m.m. I 2020 forventes et fald i udgiften til ejendomsskat på 0,445 mio. kr. Der forventes 0,047 mio. kr. mindre i lejeindtægt i forhold til 2019 og 0,669 mio. kr. i forhold til 2015.


Korrigerende handlinger

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2020 pkt. 120 delvist at dække merforbruget under serviceområde 01 Byggemodning med 0,300 mio. kr. fordelt over 2 år. 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021.

Korrigerende handlinger for det resterende merforbrug drøftes i andet punkt på dette møde.

SO 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et merforbrug på 0,237 mio. kr. Der er samlet set et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 1,039 mio. kr. Disse midler er øremærket de ejendomme, der er underlagt det takstfinansierede område, og kan ikke anvendes andre steder. De resterede områder udviser samlet set et merforbrug på 1,276 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til plejecentre, hvor der forventes et merforbrug på ca. 0,810 mio. kr. Overskridelsen skyldes udelukkende akutte tiltag (tag, installationer mv.) Der er ikke udført planlagt vedligehold. Under daginstitutioner forventes et merforbrug på 0,362 mio. kr. Overskridelsen skyldes udelukkende akutte tiltag (tag, installationer mv.) På dette område er der ligeledes ikke udført planlagt vedligehold. Under institutioner på beskæftigelsesområdet, BSK Produktion forventes et merforbrug på ca. 0,100 mio. kr.


Korrigerende handlinger

Der skal udarbejdes en analyse med henblik på tilpasning af budgettet indenfor serviceområdet.


SO 04 Grønne områder

På området forventes en afvigelse på 0,140 mio. kr.


SO 05 Miljøforanstaltninger

Området forventer samlet set et mindreforbrug på 1,055 mio. kr. Heraf vedrører 0,978 mio. kr. et mindreforbrug under skadedyrsbekæmpelse.


SO 07 Renovation

På området forventes en afvigelse på 3,800 mio. kr. På indtægtssiden forventes en merindtægt på 0,750 mio. kr., som hovedsageligt skyldes: 1,6 mio. kr. mere i gebyrindtægt i 2020, som blandt andet skyldes, at der er opkrævet gebyrer ved flere ejendomme end i 2019, 0,150 mio. kr. mere i indtægt vedr. salg fra genbrugspladserne samt 1,000 mio. kr. mindre i indtægt ved salg af papir. På udgiftssiden forventes en mindreudgift på 3,050 mio. kr., som hovedsageligt skyldes: 0,900 mio. kr. mere i udgift til forbrænding af restaffald, 3,400 mio. kr. mindre i udgift til renovationsordningen, da implementeringen af den nye renovationsordning er udsat til januar 2021 og ikke som oprindeligt planlagt igangsat efteråret 2020 samt 0,550 mio. kr. mindre i udgift til indkøb af affaldsbeholdere.


SO 08 Drift

På området forventes en afvigelse på -0,199 mio. kr.


SO 09 Trafik

På området forventes en afvigelse på -4,412 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der under vejvedligeholdelsen forventes et merforbrug på 4,590 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidrag på 4,326 mio. kr. Under belægninger forventes et merforbrug på 0,346 mio. kr. Vedr. vintertjenesten forventes et merforbrug på 1,133 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på 1,923 mio. kr. under kollektiv trafik. Heraf vedrører 1,608 mio. kr. en overførsel fra 2019.


Korrigerende handlinger

Det forventede merforbrug vedr. vejafvandingsbidraget på 4,326 mio. kr. løses i forbindelse med en efterregulering af bidraget for 2017 til 2019 fra Herning Vand. Reguleringen udmøntes på baggrund af Østre landsrets kendelse af 6. december 2019, som lyder, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag efter Spildevandsbetalingslovens §2 a stk. 11 ikke omfatter spildevandsledninger, som ikke optager eller leder vejvand.


Anlægsudgifter


Forventet regnskab 2020 - anlæg:


Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 31,635 mio. kr.
Af væsentlige afvigelser kan nævnes:


Serviceområde 01 ByggemodningPå jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,353 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Tavlundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.


Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 87,457 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021.

Der er afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsjord, som er udsat til 2021, da disse arealerhvervelser afventer opfølgningen på markedsanalysen vedrørende erhvervsjord. Desuden er flere byggemodningsprojekter forsinkede og bliver færdiggjort primo 2021. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, som afventer grundsalg. Dette er fx boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes i alt overført mindreudgifter på 35,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.


SO 04 Grønne områder

Restbevillingen under stednr. 071079 Opkøb af Sdr. Karstoft, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug anvendes ikke, da en af ejerne ikke ønsker dambruget opkøbt.


SO 09 Trafik

Under stednr. 223084 Renovering af gader og veje forventes et merforbrug på 1,000 mio. kr. i 2020 grundet højt aktivitetsniveau på konkrete vej og kloakprojekter.


Bevillingsmæssige ændringer


I arbejdet med at skabe balance i driftsbudgettet
på serviceområde 01 Byggemodning godkendte Teknik- og Miljøudvalget på møde den 8. juni pkt. 120, at Serviceområde 01 Byggemodning tilføres 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021. Det indstilles derfor, at Serviceområde 01 Byggemodning, Fælles formål, nyt kontonr. tilføres 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021, og at udgiften på i alt 0,300 mio. kr. i 2020-2021 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, Vejbelysning med 0,100 mio. kr. i 2020-2021 samt med 0,100 mio. kr. i 2021 fra Serviceområde 04 Grønne områder, fortidsminder/gravhøje.


Der udestår at blive frigivet 0,390 mio. kr. til byomdannelsesprojekt Thrigesvej på Serviceområde 09 Trafik, sted. nr. 222077 Thrigesvej. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,390 mio. kr. i 2020 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Thrigesvej, samt at anlægsudgiftsbevillingen financieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på samme stednr.


På møde den 25. august 2020, pkt. 168 godkendte Byrådet, at der erhverves arealer i forbindelse med etablering af en rundkørsel ved Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard. Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 45.000 kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, ØKE til erstatningen. Udgiften på 45.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, Teknik- og Miljøudvalget i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen


at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at der herudover er fundet besparelser på Serviceområde 04 Natur og Grønne områder og Serviceområde 09 Vej og Trafik i 2020 for 0,900 mio. kr., som bidrag til at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning. Beløbene indarbejdes i budgetopfølgningssagen pr. 31/8-2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet under bevillingsmæssige ændringer.

Bilag

  • TMU Drift F3 31.08.20, endelig
  • TMU Anlæg S2 31.08.20, endelig