Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

208. Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde den 8. juni 2020 pkt. 120 status på de økonomiske udfordringer under Serviceområde 01 Byggemodning.


Sagen fremsendes til fornyet drøftelse.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget på ny drøfter løsningsmuligheder for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde den 8. juni 2020, pkt. 120 status på de økonomiske udfordringer under Serviceområde 01 Byggemodning.

Siden 2017 har der været ubalance på området på grund af stigende ejendomsskatter og faldende lejeindtægter.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet at dække en del af ubalancen med 700.000 kr. således:


Serviceområde

Beskrivelse

2020

2021

04 Grønne områder

Ved at undlade at pleje gravhøje i 2021 kan der findes en engangsbesparelse

0

100.000

09 Trafik

Vejbelysning - Effektivisering i forbindelse med køb af gadelysanlæg i Karstoft, Kibæk og Sdr. Felding

100.000

100.000

09 Trafik

Kollektiv trafik - Akkumuleret mindre forbrug over en årrække

200.000

200.000


På grund af økonomiske udfordringer under den Kollektive trafik anbefaler forvaltningen, at bidraget fra den Kollektive trafik på 0,200 mio. kr. i 2020 og 2021 genovervejes, hvorfor sagen sendes til fornyet drøftelse.


På området forventes pr. 31. august 2020 en afvigelse på -2,459 mio. kr. Heraf er -2,062 mio. kr. overført fra 2019. Isoleret set forventes et merforbrug på 0,397 mio. kr. i 2020.


Samlet for 2019 og 2020 kan 0,969 mio. kr. henføres til lokalplansændringer, som har forårsaget øgede ejendomsskatter. Til fremtidigt at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning samt dække forventet underskud på ca. 1,5 mio. kr. (forårsopfølgning 1,7 mio. kr.) fratrukket tidligere besluttet besparelse på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 i alt ca. 1,2 mio. kr., fremlægger forvaltningen løsningsmuligheder til drøftelse i udvalget.


Løsningsforslagene flyttes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-20, som behandles i Byrådet 10. november 2020. Forslagene indarbejdes i budgetopfølgningen for Teknik og Miljø, som behandles behandles i andet punkt på dette møde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der er fundet besparelser på Serviceområde 04 Natur og Grønne områder og Serviceområde 09 Vej og Trafik i 2020 på ialt 900.000 kr. som bidrag til at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.


De resterende 300.000 findes i 2021 budgettet, hvor forvaltningen vil komme med forslag til langsigtede løsninger.