Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds - frigivelse af rådighedsbeløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,367 mio. kr. afsat til diverse anlægsarbejder til brug for facaderenovering på Børnehaven Børneliv, Strandvejen 26-28 i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Efter konkret henvendelse fra Børnehaven Børneliv i Sunds har forvaltningen besigtiget facadevægge, pga. mistanke om ustabil facade.
 
Det blev ved besigtigelsen konstateret, at sydvendt facadevæg og vestvendt gavl er de eneste oprindelige ydervægge tilbage, idet øvrige ydervægge er udskiftet ifm. om- og tilbygninger gennem årene. Det blev vurderet, forholdene krævede en nærmere undersøgelse.

 

Efterfølgende er tilknyttet ekstern rådgiver på sagen og i samarbejde med denne er det konstateret, at den oprindelige vestvendte gavl og sydvendte facadevæg er muret direkte på jorden 15 cm under terræn og ikke på fundament ført til bæredygtig og frostfri dybde.
 
De to pågældende ydervægge er nu så ustabile, at der er risiko for, at væggene kollapser.
 
Det vurderes, at vestvendt gavl kan understøbes. Sydvendt facadevæg skal nedrives, og der skal støbes nyt fundament og ny facadevæg mures op.

 

Facaderenoveringen på Børnehaven Børneliv ønskes igangsat hurtigst muligt og foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 0,367 mio. kr., sted nr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder", som hermed søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 på 0,367 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr., "Facaderenovering på Børnehaven Børneliv i Sunds",

 

at bevillingen finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på 0,367 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.