Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Konkurrenceudsættelse

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   x
  x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

Byrådet besluttede med det seneste budgetforlig, at "Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.”

 

Den bagvedliggende tanke er, at konkurrence om offentlige serviceydelser flytter opgaven hen, hvor den bliver varetaget bedst og billigst. En mere effektiv arbejdsdeling mellem den offentlige og private sektor betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.

 
Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb.

 

Det videre forløb tager sig således ud:

  1. Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. april 2014

  2. Udsendelse til fagudvalg

  3. Tilbage til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni

  4. Behandling i Byrådet den 24. juni 2014

  5. Igangsættelse af proces .

 

Denne sagsfremstilling vedrører punkt 2 i processen - fagudvalgsbehandlingen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter emner til konkurrenceudsættelse indenfor udvalgets resortområde.

Sagsfremstilling

Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene skal på banen med det formål at fagudvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen, idet denne suppleres efter behov, og tragtmodellen og tankerne fra notatet i øvrigt

 

Tragtmodellen

Den konkrete vurdering af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Det afgørende er, at der vælges en tilgang,
som sikrer en systematisk vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen om de enkelte opgaver i kommunens opgaveportefølje.


I det følgende præsenteres ”tragtmodellen” som er et af de konkrete værktøjer, der kan anvendes til at sikre en systematisk vurdering af mulighederne for at konkurrenceudsætte bestemte opgaver og samtidig det værktøj, der anvendes i Herning Kommunes proces.

 

Alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Det er derfor nødvendigt at vurdere de enkelte opgaver i relation til en række interne og eksterne forhold.


Tragtmodellen kan i den sammenhæng fremhæves som et muligt værktøj. Modellen sætter fokus på centrale vurderingskriterier og opstiller en vurderingsrækkefølge, der kan bidrage til at sikre en målrettet og struktureret gennemgang af konkurrenceudsættelsesmulighederne på det enkelte serviceområde.

 

Bedst og billigst

Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for kommunen, hvis den medfører samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentligt opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, når man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.

 

Produktivitetskommissionen bemærker, at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse, at serviceniveauet ikke glider.

 

Kontrolbud
Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen, som skaber besparelser, når der påvises lavere priser ved udlicitering. Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået betydelige besparelser i den offentlige sektors egne bud (såkaldte kontrolbud), og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid. Samtidig er det centralt, at der skabes en reel og ligeværdig konkurrence, så et offentligt monopol ikke afløses af en situation med privat monopoltilstand.
 
Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.

 

Proces
Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces – ikke mindst som følge af kravene i EU’s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer, afhængig af de valgte områders omfang og kompleksitet.
 
Udbudsprocessen tager ½ til 1 år afhængig af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.
 
I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.
 
Det foreslås, at afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængig af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer.

 

Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet blive præsenteret for en status på konkurrenceudsættelse inden for de respektive serviceområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter emner til konkurrenceudsættelse indenfor udvalgets resortområde, og fremsender disse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Teknik og Miljøudvalget besluttede, at følgende opgaver konkurrenceudsættes fra

1. januar 2015:
- Naturpleje - forårsklargøring samt opsætning af hegn med et samlet budget på

 200.000 kr. udbydes som et rammeudbud
- Naturpleje - plantning af nye kulturer samt skov med et samlet budget på

 200.000 kr. udbydes som et rammeudbud
 
og at den udbudte opgave på vedligehold af kommunens grønne områder (1,377 mio. kr.) hjemtages pr. 28. februar 2015, og med en forventning om min. 16 % reduktion af udgifterne til opgaven ved hjemtagning.
 
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at følgende yderligere opgaver kan konkurrenceudsættes:
- Administration af lejemål - med et samlet budget på 870.000 kr.
- Rengøring af rådhusbygninger - med et samlet budget på 2,5 mio. kr.
 
og at der foretages en nærmere undersøgelse af potentialet ved konkurrenceudsættelse af teknisk serviceopgaver på kommunens institutioner, herunder rådhusbygningerne.

Bilag

  • Konkurrenceudsættelse - Bilag til fagudvalgsbehandling