Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

124. Grønt Regnskab 2013

Sagsnr.: 09.00.00-G01-5-13 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som i år består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.
 
Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune fra den 16. maj: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895. Temarapporterne er først offentlig tilgængelig efter endelig politisk vedtagelse.
Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 24. april 2014 og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab
Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.
 
Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.
 
Endelig er det en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.
 
At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.  


Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2013: 

 

Klima og energi
CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere.
 
Vedvarende energi i varmeforsyningen er steget fra 35 % til 53 % fra 2007 til 2013. I elforsyningen er den steget fra 58 % til 73 % i samme periode.

 

[image]
 
De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herning-virksomheder, med støtte fra kommune og energiselskab, 24 % CO2 over 3 år, og øgede samtidig deres konkurrenceevne.
 
 
Transport

Når den samlede CO2-udledning ikke falder så hurtigt, er det fordi den stiger for transporten, både i hele kommunen og for de kommunale aktiviteter. At ændre det kræver indsats fra mange sider; stat, kommuner og transportselskaber, forskning, borgere og virksomheder. Det handler om kollektiv transport, intelligent planlægning, cykling og nye brændstofformer. Nedenstående modeller viser fordelingen af CO2-udledning fra kommunal transport. DRIFT har mest kørsel og dermed størst udledning. I DRIFT arbejder man målrettet på at nedbringe CO2-udledningen fra kørsel. DRIFT arbejder generelt med at nedbringe deres miljøbelastning gennem miljøledelse.
  [image]
Med kommunens cykelindsats ”Herning Cykler” og med logistiktiltag, som den nye omlastestation for affald, er vi med til at skubbe i den rigtige retning. Indsatsen skal fastholdes og udbygges for at få CO2-kurven til at falde hurtigere.
 
Nedenfor ses CO2-udledningen for bybusser og for affaldsindsamling (renovationsbiler).

 

[image]
 
Kommunalt byggeri
Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav, når der bygges, sikres sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.
 
I 2013 blev der brugt bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering, og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb. Samtidig skabes der dialog mellem afdelingen for kommunale ejendomme som vejledere, og de forvaltninger, der er bygherre.
 
Energiforbrug fra kommunale bygninger
Den største CO2-udledning fra kommunen som virksomhed kommer fra energiforbrug i bygninger; skoler, institutioner, plejehjem mv. Men det er også her udledningen er faldet mest siden 2007. Årsagen er energistyring, energibesparelser og strukturændringer fx sammenlægning af institutioner.
 
[image]

 
 
For at nå målet er det vigtigt at fastholde og øge indsatsen. Det sker med den planlagte energirenovering og den kommende revision af kommunens klimaplan. Samtidig med en adfærdsindsats. 


Borger- og erhvervssamarbejde

Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendig og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle. Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.
 
Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!
 
Naturindsatsen
Takket være kommunens naturpolitik og en målrettet indsats, er næsten alle naturindsatsmålene opfyldt i 2013. Udvalget er i starten af året blevet præsenteret for Grønt Regnskab temarapporten om naturindsatsen i Herning Kommune 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2013 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Grønt Overblik 2013