Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 25 (Sportscenter Herning), til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 25 (Sportscenter Herning), til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 13.OF26.1 for området Sportscenter Herning ved Holing.

 

Lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som opland B23, B24, B25 og B27. Med dette tillæg ændres den maksimale befæstelsesgrad for oplandene, ligesom grænser og navne for oplandene ændres.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 13.OF26.1, hvor forslag til planen sendes i offentlig høring samtidig med tillæg 25, bliver det muligt at udbygge fritids- og idrætsområdet i Holing. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til offentligt fritidsområde og sikre byggeriets og anlæggets indpasning til landskabet og byen.

 

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning tæt på Fulgsang sø og strækker sig fra Vesterholmvej i nord, Gullestrupvej i øst, Holing Bæk i syd og Herningsholm Å i vest. Området er et areal på 30,4 ha.

 

Med dette tillæg bliver det muligt at øge afledningen af regnvand fra lokalplanområdet til vandløb, hvilket er nødvendigt for at kunne øge bebyggelsen, parkeringsarealer osv. i området, såfremt regnvand ikke kan nedsives eller behandles lokalt i lokalplanområdet.

 

Med tillæg 25 lægges opland B23 og B27 sammen til opland B03P, og opland B24 og B25 lægges sammen til opland B25P (se bilag 1). Den maksimale befæstelsesgrad for opland B03P sættes til 60 % og befæstelsesgraden for opland B25P til max 50 %, (inkl. vejarealer).

 

Afledning af spildevand fra opland B03P og B25P vil ske til Herning Renseanlæg.

Der er væsentlige grundvandsinteresser i den sydlige og den midterste del af lokalplanområdet, på grund af vandindvindingsboringer til Nordre Vandværk, der ligger syd for Holing Bæk. Derfor placeres der ingen regnvandsbassiner umiddelbart nord for Holing Bæk, der er indenfor boringernes beskyttelseszone. Regnvand fra den syd/østlige del af lokalplanområdet (B03P) ledes i stedet til Holing Bæk med udløb via bassin B03RUL1 ved Lillelund Engpark, og regnvand fra den nord/vestlige del af området ledes til Herningsholm Å med udløb via bassin B25RUL1 ved Vesterholmvej.

 

 

Forslag til tillæg 25 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Oplandskort Herning Sportscenter Tillaeg 25