Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Kastanievej 23, Sunds. Dispensation til bygningshøjde og tagterrasse

Sagsnr.: 02.34.02-P19-219-14 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kastanievej 23, Sunds. Dispensation til bygningshøjde og tagterrasse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Kastanievej 23, Sunds søgt om dispensation til at opføre etageboliger med delvis tagterrasse over 3. etage samt om dispensation til overskridelse af bygningshøjden for trappebygningerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det fremsendte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder punkthuse med 8-9 boliger i 3 etager og med fælles tagterrasse på ca. 50 m² på taget.

 

Det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 21.C3.2 §7.3, som foreskriver, at bebyggelsen maks. må opføres i 3 etager. Der er ved vedtagelse af den gældende lokalplan taget hensyn til indsigelser fra naboer, bl.a. således at der i §7.3 er tilføjet, at der ikke må etableres tagterrasse over 3. sals højde.

 

I projektet føres trappebygningen med op til tagetagen og der etableres en delvis tagterrasse, som er trukket ca. 2 m tilbage fra facaden. Ved at trække tagterrassen væk fra facaden minimeres indbliksgener til de nærmeste naboer.

 

Tagterrassen er et supplerende fælles opholdsareal for beboerne i ejendommen. Det primære opholdsareal vil være de private altaner, som alle lejligheder er forsynet med. Derudover sikrer projektet masser af luft mellem bygningerne og det giver yderligere opholdsarealer i terræn.

 

Trappebygningen er ikke indrettet til ophold, men tjener kun som adgangsvej til tagterrassen.

 

Trappebygningen ønskes opført i en højde på 12,35 m. Derved overskrider det den maksimale bygningshøjde iht. lokalplanens § 7.3 med 35 cm, dog kun i trappebygningens areal, ca. 40 m² pr. punkthus.

 

Projektet har været sendt i naboorientering ved 45 berørte parter.

 

1 part, Strandvejen 6, er fremkommet med indsigelse med følgende hovedpunkter:

 

  • Der er ved vedtagelse af tidligere og gældende lokalplan taget hensyn til indsigelser vedrørende bygningshøjde og altaner. Ejer føler at disse hensyn tilsidesættes ved en dispensation.

  • Ejeren frygter indbliks- og skyggegener i egen have og at værdien derfor falder væsentligt på hendes ejendom.

 

Indbliksgenerne er i projektet forsøgt minimeret ved at trække tagterrassen tilbage fra facaden. Desuden ligger trappebygningen som en afskærmning mod øst, og der vil derfor være et minimal indblik i indsigers have.

 

Bygningen holdes 9 m fra vejskel iht. lokalplanens § 7.1.

 
Afstanden til indsigers beboelse fra den nærmeste bygning i projektet er min. 21 m.
Afstanden til trappebygningen er min. 24 m.

 

Forvaltningen vurderer, at afstanden til de omkringliggende boliger er så stor, at indbliksgenerne fra tagterrassen er minimale.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være skyggegener fra højdeoverskridelsen på trappebygningen, udover dem, som kommer fra den del af bygningen, som overholder lokalplanens bestemmelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til en bygningshøjde på 12,35 m gældende for de planlagte trappebygninger

 

at der gives dispensation til etablering af den ønskede tagterrasse på bygningerne tilbagetrukket min. 2 meter fra facaden.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtsplan
  • INDSIGELSE_MAJ_2014
  • Naboorientering
  • Tagterrasse