Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Herning Flyveplads - Regnskab 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Flyveplads - Regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2013 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 25. feb.ruar 2014.
Årets resultat er 157.267 kr. Der er overført 37.267 kr. til næste år. Der er hensat 120.000 kr. til GPS anflyvning.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for nogenlunde tilfredsstillende.

 

Der har i 2013 været en lille fremgang på erhvervsflyvninger og en mindre nedgang i startafgifter for privatflyvninger. I alt svarer indtægterne til 2012. Det er ca. 39.000 kr. mindre end det budgetterede for 2013. Den mindre startafgift begrunder flyvepladesen med den manglende mulighed for GPS anflyvning.

 

I regnskab 2013 fremgår det af balancen, at der er hensat i alt 240.000 kr. til udbygning af vejrstationen (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000-400.000 kr.). Der er ikke hensat til renovering af hangar siden 2011.

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 520.000 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr., samt de 300.000 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Det positive resultat begrundes desuden med en tilbageholdenhed med vedligeholdelse og anskaffelser, samt sparret løn til flyvepladsafløseren. Der er brugt 35.000 kr. mindre i forhold til budgettet.

 

Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2012, således at den er positiv med 59.018 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning lufthavn SI regnskab 2013