Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
   x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Lufthavn fremsender forslag til drifts budget for 2015 til behandling.

 

Forslaget fremsendes til behandling i udvalget, idet det ansøgte driftstilskud overstiger rammen til tilskuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn S/I, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2015.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har en forventning om, at der senest i 2015 er etableret GPS anflyvningsprocedurer. Når det er etableret, forventes det, at der vil ske en klar stigning i omsætningen på mellem 200.000 - 250.000 kr. årligt over en periode ved erhvervsflyvninger fra ind- og udland.

 

Indfrielse af kravene til GPS anflyvning er beregnet til en investering på mellem 300.000 – 400.000 kr. Herning Lufthavn S/I forventer i perioden 2012-2014 at havde reserveret 360.000 kr. til formålet. I 2015 er der afsat 120.000 kr. til anskaffelse af kraftigere materiel til fjernelse af sne og fejning af banen, således at den er brugbar i alle årets måneder.

 

Det vil samtidig være en mulighed for en opgradering af den offentligt godkendte flyveplads med erhvervsflyvninger til et højre niveau. På nuværende tidspunkt er der gennemført flyvninger med turbofly og erhvervsflyvninger til Norge med personel. Der arbejdes på et koncept med 19 personers fly, hvor der kræves udvidet beredskab og bemanding på pladsen om lørdagen og længere åbningstid. Det forventes, at konceptet anvendes til 30-35 events årligt. Det vil betyde en væsentlig indtægtsstigning.

 

Herning Lufthavn S/I har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgifts neutralt for Herning Lufthavn S/I, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadigvæk Herning Lufthavn S/I, hvilket også påpeges i det af Partner Revisions godkendte Årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I.

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2015 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 676.850 kr.

 

Heraf udgør den budgetterede løn til flyvepladsleder, assistent samt feriepenge 485.500 kr. og til vikar 20.000 kr. i alt lønudgifter på 510.800 kr. Her skal modregnes en løngodtgørelse fra Herning Flyveplads ApS på 32.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for budget 2015 afsat et kommunalt driftstilskud på 660.000 kr. i 2014 priser.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Det i Herning Kommune afsatte driftstilskud til Herning Lufthavn S/I overstiger denne lønudbetaling.

 

Herefter mangler der i driftsbudgettet 16.850 kr. i forhold til 2014 budgettet.

 

Herning Lufthavn S/I begrunder merudgiften således:  

Vi er informeret om, at budgetrammen for Herning Lufthavn S/I er 660.000 kr.

Vi har hertil beregnet en indeksregulering på ca. 2% 13.200 kr.

 

Der er budgetteret med 8 timer ekstra til lønninger, således at lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

Til vedligehold af teknisk materiel er der afsat 30.000 kr. mod 18.000 kr. i 2014. Til vedligehold af baneanlæg er der ekstraordinært afsat 30.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2015, som vil blive afsluttet medio 2014, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, dog således at forslaget om forhøjelse af driftstilskuddet til Herning Lufthavn S/I med 16.850 kr. ikke imødekommes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår uændret i den kommunale budgetlægning for 2015.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning Lufthavn SI Driftsbudget 2015