Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

112. Anlægsbevilling til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse - pulje 2014-2017

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse - pulje 2014-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 574.000 kr. i 2014 på serviceområde 09 Trafik til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås anvendt til især nye kantsten, omlægning af fortove samt fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75% billigere, når den foretages i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 574.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på 574.000 kr. i 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.