Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. maj 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2014.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø-området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 4,2 mio. kr.

Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014. 
De forventede reelle udfordringer i 2014 er på 1,1 mio. kr.

 

Overskridelsen skyldes primært øgede udgifter til ejendomsskatter i Holing-området, manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme, øgede udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning. Herudover forventes en mindre omsætning på serviceområde 08, Drift i forbindelse med vintertjenesten.

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på 39,3 mio. kr.  

 

I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne fra 2013 til 2014. Overførslerne er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 4,2 mio. kr. Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014.

 

De forventede reelle udfordringer i 2014 er på 1,1 mio. kr. fordelt på følgende serviceområder:

 

Serviceområde 01 Byggemodning - merforbrug 640.000 kr.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme - merforbrug 900.000 kr.

Serviceområde 08 Drift - mindre omsætning 200.000 kr.

Serviceområde 09 Trafik - mindreforbrug 650.000 kr.  

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Kompenserende handlinger.

Fra budget 2015 og frem er yderligere 661.000 kr. indarbejdet i rammen. For budget 2014 findes beløbet på 661.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen, så den forventede reelle udfordring i 2014 bliver på ca. 640.000 kr.  

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. under funktion 002513 Andre faste ejendomme. Merforbruget skyldes faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af kommunale ejendomme samt stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

Kompenserende handlinger

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

 

Serviceområde 08 Drift.

Der forventes en mindre indtægt på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventet mindre omsætning på vintertjenesten.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes et merforbrug på 550.000 kr. til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Plejecenter. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal være busbetjening til Koloritten ved Markedspladsen og det nye plejecenter ved Fuglsang Sø. Projektet omfatter en ny ensrettet asfalteret busvej langs øst siden af markedspladsen samt en vendeplads for enden af Fuglsang Alle. Udgiften foreslås finansieret af et forventet overskud i 2014 på den kollektive trafik.

 

Herudover forventes et merforbrug på vejbelysningen på 0,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag samt et mindreforbrug på busdriften på 3 mio. kr.

 

De resterende afvigelser på driften skyldes, at budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet.

  

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 39,3 mio. kr.

 

De forventede reelle afvigelser i forhold til budgettet i 2014 skyldes primært, at serviceområde 01 Byggemodning afventer igangsættelse af projekter for 10 mio. kr. samt en udfordring på 1,0 mio. kr. under serviceområde 09 Trafik. De resterende afvigelser skyldes, at budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet.   

 

Serviceområde 01 Byggemodning.  

[image]

[image] 

Serviceområde 09 Trafik.

På grund af projekteringen af motorvejen til Holstebro er det blevet nødvendigt at fremrykke projekteringen af Herning Kommunes tilslutning til motorvejen samt vejen rundt om det nye hospital i Gødstrup. Dette forventes at give et merforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2015.

  

Budgetomplaceringer.

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Vedr. projekt Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk, stednr. 053096 er 2 ud af 4 arealer blevet dømt for småt/smalt, hvorfor det opnåede tilskud fra Naturstyrelsen er blevet reduceret med 110.000 kr. Det anbefales, at det manglende tilskud på 110.000 kr. i 2014 finansieres af driften. Beløbet findes i ekstraordinære indtægter på driftskontoen, som følge af oprydning/salg af træ efter stormen Bodil. Det bemærkes, at anlægssagen ikke kan lukkes før 2019, da tilskuddet falder i to rater, hvor den sidste rate falder 5 år efter plantningen.

 

Idet udgiften til asfaltering af Albækvej, stednr. 223082 blev væsentlig mindre end beregnet, anmodes restbudgettet på 656.000 kr. anvendt til asfaltslidlag på Trehøjevej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2014 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at reduktionen i tilskuddet på 110.000 kr. fra Naturstyrelsen til projekt bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk, stednr. 053096 finansieres over driften i 2014 på serviceområde 04 Grønne områder, kontonr. 0202257100,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 656.000 kr. i 2014 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 223079 Trehøjevej, 3. etape. til asfaltslidlag på Trehøjevej,

 

at anlægsudgiften finansieres af et mindreforbrug under serviceområde 09 Trafik, stednr. 223082 Albækvej,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønskede ikke at finansiere det manglende tilskud fra Naturstyrelsen til bynær skovrejsning i Kibæk og Vildbjerg over driften på serviceområde 04 Grønne områder i 2014.

 

De to projekter skal afvente udvalgets samlede drøftelse og prioritering af bynær skovrejsning i Herning Kommune.

Bilag

  • Økonomiskema - omplacering mellem stednr. pr. 31 3-14, serviceområde 01 Byggemodning
  • Økonomiskema, anlæg, serviceormåderne 01-09, pr. 31 3-14.
  • Økonomiskema, drift, serviceområde 01 - 09, drift, budgetopfl. 310314