Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

75. Godkendelse af skitse for projekt ved Sunds Sø

76. Årsrapport 2020 for Drift og Service

77. Kollektiv trafik - Økonomi 2021 - 2024

78. Godkendelse af anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1 - 4

79. Temadrøftelse om fremtidig strategi for cyklisme i Herning Kommune

80. Cykelpulje 2021 - Ansøgning

81. Orientering om lånefinansiering af likviditetsbehov hos Midttrafik

82. Dannelse af Storå-komité i oplandet til Storå

83. Masterplan for en ren og bæredygtig udvikling i Limfjorden

84. Navngivning af nyplantet skovområde i Løvbakkerne

85. Orientering om Herning Kommunes Naturkapitalindeks

86. Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2020

87. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet/hjemvisning - Trælundvej 20, Herning, klager over afslag på fjernelse af vilkår til gylleforsuringsanlæg

88. Orientering om status for byggesagsbehandlingen 1. kvartal 2021

89. Holbækvej 21, 7400 Herning - Opførelse af garage

90. Frigivelse af anlægsbevilling til Plejecenter Lindegården, renovering af facadebeklædning

91. Køb af jord til vejformål, Baneoverskæring

92. Orientering om politianmeldelse - overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens §3

93. Meddelelser