Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

83. Masterplan for en ren og bæredygtig udvikling i Limfjorden

Sagsnr.: 06.02.03-P20-1-21 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Masterplan for en ren og bæredygtig udvikling i Limfjorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner om at understøtte forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne.


Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og ”helhedstænkning på tværs” har Limfjordsrådet udarbejdet en Masterplan, der ud fra eksisterende viden sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden. Masterplan for Limfjorden foreligges til politisk behandling i de 18 nord- og midtjyske kommuner i foråret 2021.


Forvaltningen anbefaler, at Masterplan for Limfjorden godkendes.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådets vision er ” Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord”

Ud fra visionen arbejder Rådet for en bæredygtig udvikling af Limfjorden og oplandet til Limfjorden. Det bærende princip er at arbejde for synergi mellem natur-, miljø- og klimaprojekter. Det sikrer bæredygtige løsninger og størst mulig gevinst i forhold til såvel faglighed som ressourceforbrug. Limfjordsrådet har ikke nogen egentlige kompetencer i de enkelte kommuner men arbejder for at sikre, at kommunerne kan gennemføre en helhedsorienteret planlægning og forvaltning af Limfjorden, der hænger sammen på tværs af kommunegrænserne.


Samtidigt har Rådet et stort ønske om at samarbejde omkring opgaveløsningerne. Samarbejdet mellem Limfjordsrådet og medlemskommunerne fungerer allerede godt, men Masterplanen er alligevel en anledning til at sætte særlig fokus på, hvordan man i fællesskab skaber gode løsninger. Masterplanen skal ses som et udtryk for, at der er behov for at tænke virkemidler i vandplanerne sammen med klimaindsatser, biodiversitetsindsats, indsatser i fjorden og lokalt ejerskab og inddragelse. Planen og dens fokuspunkter skal ses som en ramme til inspiration og understøttelse for kommunerne, der ikke bliver indskrænket i deres handlefrihed.


Masterplanen er bygget op omkring fem fokuspunkter:

  • Fjorden
  • Oplandet
  • Klimaet
  • Naturen
  • Forankring og merværdi


Fokuspunkterne afspejler, at vand, natur og klima ikke kender til kommunegrænser, og de understøtter samarbejdet på tværs af virksomheder, organisationer og interesser med fokus på inddragelse. Se bilag Masterplan for Limfjorden for yderligere beskrivelse af planen.


Processen med tilblivelsen af masterplanen
Masterplanen blev introduceret for kommuner og interessenter på Temadag om ”Limfjorden i balance” i efteråret 2018. Herefter blev Masterplanens strategidel sammen med bagvedliggende faglige notater udarbejdet af Limfjordssekretariatet i samarbejde med kommunerne. Efterfølgende er strategien først godkendt i Limfjordsrådets politiske Forum efter indstilling fra embedsmandsgruppen og derefter i Kommune Kontakt Rådet (KKR) Nordjylland og KKR Midtjylland. Der har i januar 2021 været afholdt webinar for inviterede repræsentanter for en lang række organisationer med interesse for Limfjorden og oplandet dertil, som første skridt i en fortløbende dialog og samarbejde med interessenterne omkring Limfjorden.


Handlingsplan
Efter vedtagelsen i Limfjordsrådet, KKR Midt og KKR Nord, behandles Masterplanen politisk i medlemskommunerne i foråret 2021. Parallelt hermed udarbejdes en handlingsplan, der konkretiserer strategien fra masterplanen. Arbejdet med handlingsplanen foregår i tæt samarbejde med kommunerne og interessenter. Den endelige handlingsplan forelægges embedsmandsgruppen, Limfjordsrådet og medlemskommunerne i august/september 2021. Handlingsplan og projektkatalog er dynamiske dokumenter, der løbende vil blive udviklet.

Økonomi

Arbejdet med handlingsplan og tilhørende interessentinddragelse i 2021 er finansieret. Økonomi for handlingsplanarbejdet i de kommende år skal afklares.

Økonomien i de konkrete initiativer, der skal implementere handlingsplanen, håndteres som udgangspunkt i de enkelte projekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Masterplan for Limfjorden godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Masterplan for Limfjorden