Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

88. Orientering om status for byggesagsbehandlingen 1. kvartal 2021

Sagsnr.: 85.00.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status for byggesagsbehandlingen 1. kvartal 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale byggesagsbehandling har traditionel haft stor opmærksomhed i forhold til byggeriets samlede processer og de involverede parter. Derfor følges udviklingen nøje af byggeriets parter, byggeriets interesseorganisationer og Kommunernes Landsforening - KL., m.fl.


Hensigten er at få fokus på data, således at flaskehalse, der kan påvirke samfundsøkonomien og beskæftigelsen, minimeres i videst mulige omfang.

Til udvalgets orientering fremlægges hermed status for byggesagsbehandlingen pr. 1. kvartal i Herning Kommune baseret på antal indkomne sager i selvbetjeningsprogrammet Byg og Miljø og de interne sagsstyringsprogrammer.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 1. kvartal 2021 til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til forvaltningens egne skemaer og opgørelser for området, bilag 1-4 som er baseret på indkomne sager med servicemål og uden servicemål. Herunder med nedslag på udviklingen og årsager.

For 1. kvartal 2021 kan fremhæves følgende:


  • at den samlede indkomne sagsmængde pr. 1 april 2021 for 1. kvartal 2020 vurderes at være historisk høj og ligger over gennemsnittet for de øvrige kvartaler, se bilag 1. Opmærksomheden henledes på, at der alene i marts måned 2021 er indkommet 270 ansøgninger, - mod et gennemsnit for hele 2020 på ca. 180 ansøgninger pr. måned


  • at den aktuelle Corona situation og fortsat høj byggeaktivitet har indflydelse på 1. kvartal. Bl.a. har materialemangle og frygt for stigende udgifter med stor sandynlighed har indflydelse på udviklingen.


En målrettet fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på enfamiliehuse har resulteret i, at sagsbehandlingstiden overholder de aftalte 40 dage i servicemålene. De lidt store udsving i bilag 2 inden for erhvervskategorierne, kan fortsat henvises til meget få sager, der har haft et særligt forløb, som vi af tekniske årsager ikke har mulighed for at korrigere for.


Forvaltningen har i 1. kvartal primært haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for de sager, som overskrider KL's Servicemål, og servicemålene overholdes stort set, men vil med stor sandsynlighed blive udfordrede om få uger, når de mange ekstra indkomne sager fra de 3 første måneder skal behandles. Opmærksomheden henledes på, at der i marts måned 2021 er indkommet 270 ansøgninger, mod et gennemsnit for hele 2020 på ca. 180 ansøgninger pr. måned. På trods af generel travlhed i byggebranchen, mangel på materialer og priser på udvalgte byggematerialer på op mod 30-40 procent, er der fortsat høj aktivitet og optimisme.


Forvaltningen forventer, at den positive udvikling vil fortsætte i 2. kvartal 2021, under samme forudsætninger.


Forvaltningen har denne gang vedlagt udvalgte eksempler for KL's oversigt for kommunernes servicemål for 2020, hvor Herning Kommune har flyttet sig i postiv retning, og vi har fundet udvalgte kommuner til sammenligning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 1. kvartal 2021 til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

  • Bilag 1 - Overordnet statistik
  • Bilag 2 - Sagsbehandlingstid
  • Bilag 3 - Opfyldelse af servicemål samt fordeling af afgjorte sager
  • Bilag 4 - Tallene bag graferne
  • KL oversigt - udvalgte kommuner Bilag 6
  • Bilag 5a - Sagsflow 2015-2021