Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

82. Dannelse af Storå-komité i oplandet til Storå

Sagsnr.: 00.17.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Dannelse af Storå-komité i oplandet til Storå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Storå har sit udspring tæt ved Gludsted og løber gennem Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner til sit udløb i Nissum Fjord. Storå afvander et 1.100 km2 stort opland.


Med baggrund i en henvendelse fra Herning-Ikast og Holstebro-Struer landboforeninger til de tre kommuner i oplandet til Storå om dannelse af en Storå-komité, har der været afholdt møder på politisk og administrativt niveau om et grundlag for dannelse af en sådan.


Anbefalingen om etablering af en Storåkomite sker på baggrund af udviklingen i klimaet, med stigende nedbørsmængder, som betyder, at vandet har brug for mere plads. Der er et behov for at sikre et mere robust opland og vandløbssystem, hvor der sikres plads til vandet, samtidig med at byer og mulighed for fødevareproduktion sikres. Det kræver et øget samarbejde mellem kommuner, lodsejerne og øvrige interessenter i oplandet.

Sagsfremstilling

Storå-komiteen er et samarbejdsforum, der har til formål at vejlede medlemskommunerne og komme med anbefalinger til en koordineret, afbalanceret og helhedsorienteret indsats for å-systemets og de vandløbsnære oplande.


Formålet med Storå-komiteen er:

  • At bidrage til optimal og helhedsorienteret vandhåndtering i hele å-systemet på tværs af kommunerne
  • at formalisere og optimere samarbejdet mellem kommuner, lodsejere og øvrige interessenter
  • at bidrage til fremtidige afbalanceret hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og rekreativ anvendelse af åen og de omkringliggende arealer
  • at sikre fokus på at fremtidig vandhåndtering medfører forbedringer for klima og miljø, herunder reduktion af CO2 og næringsstoffer til vandmiljøet, herunder målsætninger i Statens vand- og naturplanlægning.


Storå-komiteen bygger oven på det formaliserede samarbejde mellem de tre kommuner og deres forsyningsselskaber, der blev etableret i forbindelse med udarbejdelse af de første kommunale klimatilpasningsplaner, hvor afsnittet om Storå var fælles i de tre klimatilpasningsplaner. Baggrund, formål og mål er nærmere beskrevet i bilag 1.


I drøftelserne om dannelse af en Storå-komité er der kigget på lignende formaliserede samarbejder i oplandene til Gudenå, Kongeå og Brede Å.

Storå-komiteen er en samlet betegnelse for et råd bestående af tre lodsejerrepræsentanter og tre repræsentanter udpeget af lystfiskerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet og et udvalg bestående af tre politikere fra de tre kommuner. Komiteen har således 3+3+3=9 medlemmer i alt. Se bilag 2. Komiteens anbefalinger kan forelægges de respektive kommuners fagudvalg med henblik på beslutning eller indstilling til byråd, afhængig af den enkelte kommunes styrelsesvedtægt.


Arbejdet understøttes af et sekretariat. Sekretariatet anbefales placeret hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune. Sekretariatet bemandes med en koordinater svarende til 0,5 årsværk og 0,3 årsværk fra hver af de tre kommuner. Omkostningerne til koordinatorstillingen deles ligeligt mellem de tre kommuner.

Storå-komiteen ledes af en formand. Det anbefales, at formanden sidder for to år ad gangen, og at formandskabet går på skift blandt de tre kommuner.

Storå-komiteen skal i forbindelse med sin etablering udfærdige et sæt vedtægter.

Økonomi

Det forventes, at Herning Kommunes bidrag til koordinator i sekretariatet for Storå-komitéen vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. Udgiften finansieres af Serviceområde 04, Natur og Grønne Områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der dannes en Storå-komité.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Formål med Storåkomité
  • Storå komité - Model 1