Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

80. Cykelpulje 2021 - Ansøgning

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Cykelpulje 2021 - Ansøgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

En ny statslig cykelpulje på 150 mio. kr. er åbnet for ansøgninger med frist den 17. maj 2021, og i den forbindelse er der udarbejdet forslag til cykelstiprojekter, som kan indgå i en eventuel ansøgning.


Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning, om hvilke cykelstiprojekter der skal indgå i en eventuel ansøgning samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Partierne bag "Aftale om grøn omstilling af vejtransporten" blev den 4. december 2020 enige om udmøntning af en pulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af cykelprojekter. Der kan søges tilskud til cykelstiprojekter, der forbedrer vilkårene for cyklisme, så det bliver endnu mere attraktivt at cykle.


Der kan søges tilskud til cykelprojekter, der sikrer ny infrastruktur til cyklister, som er målrettet forbedringer for cyklister, herudover kan der søges om tilskud til videns- og innovationsprojekter.


Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme. For viden- og innovationsprojekter vil der kunne gives op til 100 % i tilskud.


Tilskudsmodtagernes accept af tilskud skal ske senest et år efter at tilsagnet er givet. Dette skal sikre muligheden for, at overskydende midler kan genanvendes til projekter, som ikke kom i betragtning i første omgang.


På investeringsoversigtet 2021 - 2024 indgår der følgende cykelstirelaterede projekter:


Sted nr.

Projekt

2021

2022

2023

2024

222091

Renovering af eksisterende cykelstier

0,762 mio. kr.

0,762 mio. kr.

0,762 mio. kr.

0,773 mio. kr.

223099 18

Cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej langs Tjørring Hovedgade


2,9 mio. kr.
De årlige budgetmidlerne afsat til renovering af eksisterende cykelstier anbefales ikke at indgå i finansiering af nye stianlæg. Midlerne er allerede disponeret til opgradering af eksisterende cykelstier fra belægningssten til asfalt.


Der er således umiddelbart mulighed for at finansiere cykelstiprojekter for 2,9 mio. kr. og med et tilskud på 50 % kan der gennemføres projekter for i alt 5,8 mio. kr.


Følgende stiprojekter kan finansieres:

  • 3,0 km sti mellem Højgade og Trehøjevej langs Tjørring Hovedgade, pris 4,0 mio. kr. (Vejdirektoratets standard)
  • 1,0 km sti nord for Skibbild-Nøvling langs Herningvej (Missing link), pris 1,8 mio. kr. (Vejdirektoratets standard og besluttet i tidligere budgetforlig)


Det skal bemærkes, at ovenstående priser er beregnet ud fra de forventede krav, som Vejdirektoratet vil stille til projekterne, herunder projektering, rapportering og evaluering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning, om hvilke cykelstiprojekter, der skal indgå i en eventuel ansøgning samt finansiering heraf.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at de i sagsfremstillingen nævnte cykelstiprojekter indgår i ansøgning til statens cykelpulje.


Forvaltningen undersøger muligheden for at søge 100 % finansiering fra puljen til et videns- og innovationsprojekt, som f.eks. kunne omhandle super-stoppesteder og kombination af cyklisme og kollektiv trafik.