Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

76. Årsrapport 2020 for Drift og Service

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2020 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.


Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven og viser en omsætning på 89,858 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 0,365 mio. kr.


Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 1,845 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,753 mio. kr.

Merindtægten på 0,092 mio. kr. er søgt overført til 2021.


Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,753 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.


Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2020) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2020) er vedlagt som bilag.

Økonomi

Merindtægten på 0,092 mio. kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2020 Drift og Service godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Årsrapport 2020 for Drift og Service
  • Grønt Regnskab 2020
  • CSRrapport 2020