Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

89. Holbækvej 21, 7400 Herning - Opførelse af garage

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1173-20 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Holbækvej 21, 7400 Herning - Opførelse af garage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Holbækvej 21, Herning, søgt om tilladelse til at fjerne eksisterende garage og opføre en ny større garage på omtrent samme placering. Garagens højde overskrider byggerettens angivne 2,5 m i skelbræmmen.


Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af garagen som ansøgt.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om byggetilladelse til opførelse af en ny garage på i alt 76 m2.


Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan og kommuneplanramme 12.B9 er gældende for området. Området er udlagt til boliger med åben-lav karakter.


Opførelse af den nye garage er således i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Den øvrige sekundære bebyggelse samt udestue, der forefindes på ejendommen i dag, fjernes i forbindelse med opførelse af den nye garage.


Garagen placeres i skelbræmmen, 0,2 m fra skel mod øst (Holbækvej 23).

Garagens samlede længde i skel er 11,2 m som angivet i ansøgningsmaterialet, og overholder således byggerettens bestemmelse om i alt op til 12 m sekundær bebyggelse i skelbræmmen.Garagens højde i skel bliver 2,68 m og 2,5 m inde på grunden (skelbræmmen) bliver garagen 2,73 m høj. Tegninger er vedhæftet (bilag 1 – Tegninger).


Byggeriet overholder således ikke byggeretten, der jf. BR18 §181 angiver, at ingen del af bygningens ydervæg eller tag inden for en afstand af 2,5 m fra skel må være højere end 2,5 m.


Som anført i BR18 §187 er der udarbejdet en foreløbig helhedsvurdering ud fra de generelle kriterier anført i BR18 § 188.

Den foreløbige helhedsvurdering er vedlagt (bilag 2 - Foreløbig helhedsvurdering).


Partshøring

Da højden af garagen ikke overholder byggeretten, har forvaltningen foretaget en helhedsvurdering efter bygningsreglementets bestemmelser, og projektet har været sendt i partshøring (naboen Holbækvej 23).


Der er i forbindelse med partshøringen indkommet bemærkninger fra Holbækvej 23, hhv. den 12. feb. 2021, 3. marts 2021 og 19. marts 2021. Indsigelserne er samlet i bilag 3 - Indsigelser.


Indsigelserne kan inddeles i tre emner:

 • Skel
 • Højde
 • Længde


Skel

Høringsparten anfører i deres indsigelse, at de mener, at det areal, der ligger mellem den nuværende garage, der er placeret ca. 50 cm fra skel, og skel er en del af deres matrikel.

I den forbindelse er ansøgeren blevet bedt om at redegøre for placeringen af det faktiske skel.

Der er indsendt en afsætningsplan udarbejdet af Geopartner, der angiver, at skellets placering er som anført på de fremsendte tegninger. Geopartner har endvidere fysisk afsat skellet med hhv. jernrør, træpæl og søm i belægning mellem matriklerne.


På den baggrund vurderer forvaltningen, at placeringen af garagen i forhold til skel ikke giver anledning til bemærkninger.


Højde

Høringsparten anfører yderligere i deres indsigelse, at en garage med en højde på mellem 2,68-2,73 m i skelbræmmen vil medføre betydelige skyggegener i deres have.


I vurderingen af skyggegener er der bl.a. lagt vægt på ansøgerens eksisterende bolig, som er et 1½ plans hus. Huset har i 2013 fået tilladelse til at udnytte 1. salen. Her er der kommet ny spær-konstruktion på huset. Spærene er med en trempel på 86 cm og en taghældning på 40 grader, hvilket givet en samlet højde af overetagen på 5,2 m. Boligen er således i dag i alt knap 8 m høj og huset er placeret 3,3 m fra skel.


Garagens placering i forhold til boligen betyder, at skyggen fra boligen i eftermiddags- og aftentimerne vil ligge oven i skyggen fra garagen og i kraft af, at boligen er betydeligt højere end garagen, vurderes skyggen fra boligen af være dominerende, indtil solen står helt i vest, hvorefter skyggen fra garagen vil kunne resultere i skyggegener i naboens have.


Forvaltningen vurderer ikke, at skyggen vil være væsentlig, idet der kun er tale om skygge i en relativ begrænset tidsperiode (sen aften). Sammenholdt med at garagen blot overstiger byggeretten med i alt 23 cm, vurderes bygningens geometri ikke at påvirke naboens opholdsarealer i væsentlig grad.


Længde

Høringsparten stiller sig slutteligt undrende over for, at der er mulighed for at opføre en garage på 11,2 m i skel, når der i dag er opført en udestue i skel mod vest.


Som det fremgår at tegningsmaterialet, der er fremsendt i forbindelse med partshøringen, fjernes øvrige sekundære bygninger samt eksisterende udestue i forbindelse med opførelse af den nye garage. Garagens længde på i alt 11,2 m overholder således byggeretten jf. BR18 §181.


På den baggrund vurderer forvaltningen, at placeringen af garagen i forhold til længde i skel ikke giver anledning til bemærkninger.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til opførelse af den nye garage ud fra helhedsvurderingen og vurdering af de indkomne bemærkninger.


Der lægges særlig vægt på, at

 • Indsigelser vedr. placering af garagen i forhold til skel og længde i skel ikke har betydning for helhedsvurderingen og endvidere er inden for byggeretten.
 • Der i området er flere eksempler på tilsvarende byggeri i skelbræmmen.
 • Den tilladte bebyggelsesprocent overholdes.
 • Der er fortsat gode friarealer på ejendommen.
 • Garagen vurderes ikke at give væsentlige skygge- eller indbliksgener.


Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tilladelse til opførelse af garagen som ansøgt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på baggrund af helhedsvurderingen gives tilladelse til opførelse af garagen som ansøgt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Tegninger
 • Bilag 2 - Foreløbig Helhedsvurdering
 • Bilag 3 - Indsigelser