Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

81. Orientering om lånefinansiering af likviditetsbehov hos Midttrafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om lånefinansiering af likviditetsbehov hos Midttrafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

XØvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 vedtaget en tillægsbevilling til budget 2021 til inddækning af likviditetsbehov som følge af Covid-19 på i alt 110 mio. kr. Beløbet fordeles blandt ejerkredsen i forhold til nettobudget 2021. Herning Kommunes andel er 3.717.416 kr. Opkrævningen er forfalden til betaling 26. april 2021.


Når der igen er likvidt råderum, vil tillægsbevillingen blive udbetalt til ejerkredsen, og med de nuværende forudsætninger forventes dette at kunne ske inden udgangen af 2021.


Forvaltningen anbefaler, at orientering om udbetaling af Herning Kommunes andel på 3.717.416 kr. til Midttrafik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den fortsatte nedlukning af samfundet medfører, at Midttrafiks udgiftsposter til betaling af vognmænd samt køb af letbanetrafik overstiger bestillernes á contobetalinger med op til 30 mio. kr. pr. måned. Midttrafik kan på kort sigt inddække denne forskydning via korte lån, men det er usikkert, hvorvidt likviditeten fortsat kan sikres ved månedsskiftet april-maj. Dette vil udfordre Midttrafiks evne til at indfri selskabets forpligtelser.


Midttrafiks administration vurderer, at der ved månedsskiftet april-maj er behov for opkrævning af en tillægsbevilling på 110 mio. kr. til indfrielse af de indgåede forretninger, der dækker vognmandsbetalinger i april, køb af letbanetrafik samt de akkumulerede likviditetsforskydninger. Tillægsbevillingen har desuden til formål at sikre Midttrafiks likviditet i resten af 2021 mellem statens udbetalinger af kompensation.

Beløbsstørrelse er en konsekvens af vinterens restriktioner samt nedlukning af samfundet, og under de nuværende vilkår forventes den at kunne sikre likviditeten resten af året.


Såfremt vaccinationsprogrammet gennemføres med den forventede succes, og kunderne vender tilbage til kollektiv trafik, vil det have en umiddelbar gunstig virkning på likviditet fra driften. Den samlede tillægsbevilling vil være tilbagebetalt til ejerkredsen inden regnskabsårets udgang. Det er en forudsætning for den forestående godkendelse af årsregnskabet for 2020, at Midttrafiks fortsatte drift er sikret ved opretholdelsen af den nødvendige likviditet.


I denne henseende har Holst Advokater ved en tilsvarende sagsfremstilling i foråret 2020 lavet følgende vurdering om ejerkredsens forpligtelser:

Den solidariske hæftelse indebærer, at selskabsdeltagerne i Midttrafik hæfter solidarisk for Midttrafiks forpligtelser. Såfremt der ikke tilføres Midttrafik yderligere likviditet, og det medfører, at Midttrafik ikke kan opfylde sine forpligtelser, hæfter samtlige Midttrafiks selskabsdeltagere således solidarisk over for tredjemand. Også af denne grund er det min vurdering, at selskabsdeltagerne i Midttrafik er forpligtet til hver især at tilføre deres forholdsmæssige andel af likviditetsbehovet.

Endelig bemærkes, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten, såfremt en eller flere selskabsdeltagere ikke deltager i likviditetstilførslen, og mankoen inddækkes af de øvrige selskabsdeltagere, da det reelt vil indebære, at de øvrige selskabsdeltagere overfører midler til de ikke-deltagende kommuner.


Midttrafik følger likviditeten nøje, og såvel likviditetsdepot som kassekredit udnyttes maksimalt. Midttrafiks administration vil på de kommende bestyrelsesmøder orientere om status på likviditeten, og herunder tilbageføre tillægsbevillingen, når det er forsvarligt under hensyn til likviditeten i det daglige cashflow.

Økonomi

Der opkræves af hele ejerkredsen 110 mio. kr., hvoraf Herning Kommunes andel er kr. 3.717.416 svarende til 3,38% (Se bilag). Beløbet forventes tilbagebetalt inden udgangen af 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om udbetaling af 3.717.416 kr. til Midttrafik tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag til sag om tillægsbevilling