Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

79. Temadrøftelse om fremtidig strategi for cyklisme i Herning Kommune

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Temadrøftelse om fremtidig strategi for cyklisme i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

At lave en målrettet indsats for at øge antallet af cykelture har vist sig at være en god idé i kraft af erfaringerne fra satsningen med Herning Cykler fase 1-4. Disse projekter er nu afsluttet, og der er derfor behov for at se på, hvordan vi som kommune kommer videre med at fremme cyklismen i de kommende 5-10 år. At udvikle cyklismen i kommunen er et af de vigtige værktøjer vi har for at komme den grønne omstilling og FNs 17 Verdensmål i møde. Cyklisme vil desuden blive et vigtigt indsatsområde i DK2020-planen.


På mødet holdes et oplæg til temadrøftelse som inspiration til de næste skridt mod en ny strategi.


Forvaltningen anbefaler, at oplægget tages til efterretning, og at der igangsættes et strategiarbejde for cyklisme i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Siden år 2011 har Herning Kommune søsat en lang række projekter for at øge antallet af cykelture. Cykling er på mange måder et vigtigt værktøj i forhold til bæredygtig udvikling, implementering af FNs 17 Verdensmål og den grønne omstilling, som Herning Kommune er i gang med. Cykling er godt for miljøet, folkesundheden, livskvaliteten og økonomien.


I forhold til at der på landsplan er en relativ nedgang i antallet af cykelture, har Herning Kommune formået at gå imod den uheldige udvikling og skabt fremgang for cyklismen og bevaret "cykelkulturen" i Herning.

Der kan være mange faktorer, som spiller ind på cykeldata lokalt, men der er ingen tvivl om, at de politisk målrettede initiativer, som er gennemført i forbindelse med "Herning Cykler", har skubbet positivt til udviklingen.

Da Herning Cykler fase 1-4 nu er afsluttet, er der behov for at se på, hvor kommunen skal sigte med cyklismen nu. Der er behov for nye målsætninger, strategi og handlinger, hvis udviklingen skal vedligeholdes og underbygges.


På mødet vil der blive holdt et oplæg, der skal inspirere og rammesætte det videre arbejde med cykling i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplæg om cyklisme i Herning Kommune tages til efterretning
at der igangsættes et strategiarbejde for udvikling af cyklisme i Herning Kommune, som skal forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Oplæg om cyklisme blev taget til efterretning. Der igangsættes et strategiarbejde for udvikling af cyklisme i Herning Kommune, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget til efteråret.