Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

86. Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2020

Sagsnr.: 09.00.00-K07-2-20 Sagsbehandler: Susanne Kristensen  

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Peter Raben Refsgaard, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Kommunen skal i henhold til tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2020 viser bl.a., at tilsynsbekendtgørelsens minimumskrav til antal miljøtilsyn er overholdt.


Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2020 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2020. Hovedparten af data til indberetningen trækkes automatisk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron, til DigitalMiljøAdministration (DMA), samt husdyrgodkendelse.dk. DMA er et landsdækkende, statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge.


Miljøministeriet har, pga. COVID-19, givet dispensation i 2020 fra flere af kravene i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Forvaltningen har i nogen grad udnyttet denne dispensation. Blandt andet er der ikke gennemført tilsynskampagner, ved en del tilsyn er der fokuseret på det væsentligste, i stedet for hele landbruget/virksomheden, og en del af tilsynene er gennemført digitalt, dvs. uden fysisk tilstedeværelse på landbrug/virksomhed.


De digitale tilsyn er gennemført ved telefonsamtaler med landbrug/virksomhed og brug af fx registerudtræk, ortofotos og fotos tilsendt fra landbrug/virksomhed. 104 ud af 348 tilsyn er udført digitalt (72 på landbrugsområdet og 31 på virksomhedsområdet). Forvaltningens generelle erfaring er, at digitale tilsyn er et udemærket alternativ til fysiske tilsyn, når det drejer sig om prioriterede tilsyn på landbrug/virksomheder, som kommunen i forvejen har et godt kendskab til. Ellers vurderes tilsyn med fysisk tilstedeværelse at give den bedste dialog og størst miljømæssig effekt. Miljøstyrelsen har indsamlet erfaringer fra landets kommuner mhp. at vurdere, om digitale tilsyn fremadrettet, i nogle tilfælde, kan erstatte tilsyn med fysisk fremmøde.


Landbrug (husdyrbrug)

Der er udført 115 basistilsyn, 59 prioriterede tilsyn, 0 kampagnetilsyn og 2 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune. Tilsynene på landbrug har medført i alt 213 reaktioner, heraf 72 henstillinger, 141 indskærpelser, 0 påbud, 0 forbud samt 0 politianmeldelser.


Der er meddelt 9 miljøgodkendelser og tillæg efter § 16a (kategori 1a), 16 miljøgodkendelser og tillæg efter § 16a (kategori 1b), 24 tilladelser efter § 16b (kategori 2), 3 revurderinger og 20 anmeldelser.


Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 135 basistilsyn, 25 prioriterede tilsyn, 2 kampagnetilsyn og 12 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune. Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 58 reaktioner, heraf 13 henstillinger, 42 indskærpelser, 2 påbud, 0 forbud og 1 politianmeldelse.


Der er meddelt 7 miljøgodkendelser og tillæg, 3 revurderinger og behandlet 1 anmeldelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2020 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Tilsynsindberetning 2020