Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

75. Godkendelse af skitse for projekt ved Sunds Sø

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Godkendelse af skitse for projekt ved Sunds Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X
Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Dan Overgaard

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021 og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2021 blev der prioriteret projektmidler til et projekt ved Sunds Sø.

Der foreligger nu et forslag til skitseprojekt til godkendelse.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til skitseprojekt godkendes.

Sagsfremstilling

Der er et samlet budget til projektet på 710.000 kr. Projektmidlerne er fordelt med 350.000 kr. fra Forskønnelsespuljen og 360.000 kr. fra Serviceområde 04 Natur og Grønne områder. Projektet skal indeholde et offentligt toilet, men herudover er det tanken at der skal etableres en ankomstplads når man ankommer fra Søgaardvej, mulighed for ophold under tag og omklædningsfaciliteter.


Der har været afholdt møde med Sunds Borgerforening og Repræsentanter fra Søgården. På mødet var der et ønske om, at byggeriet der skal opføres, ikke kommer til at spærre for udsigten i området. Borgerforeningen vil gerne, at toilettet placeres længst mod øst tæt på eksisterende bebyggelse. En placering der imidlertid ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området. Fra Søgårdens side er der ønske om at bygningerne placeres tættere på søen, da man mener at bygningerne vil spærre for udsigten fra en af de kommende campinghytter.


Det er administrationens vurdering, at den placering som er angivet i bilaget, er den mest optimale i forhold til tilslutninger til forsyning, herunder at bygningerne indgår i en harmonisk helhed med den eksisterende beplantning og træerne i området. Bygningerne flyttes så tæt på søen som muligt, således at en eksisterende sti fortsat kan benyttes som forbindelse mod øst, og dele af stien kan opgraderes, så den kan benyttes af gangbesværede, der ønsker at benytte badebroen, toilet mm. Campinghytterne er ikke opført endnu, og placeringen af disse vurderes at kunne justeres i forhold til den udsigt, man finder er vigtig.


Søgårdens bygninger er ved at gennemgå en større renovering, hvor der ud mod adgangsvejen etableres udeservering på restaurantens areal. Ejerne ønsker et sammenhængende projekt mellem Søgården, og en kommende minigolfbane øst for adgangsvejen, som etableres i den vestlige del af campingpladsen, længst ned mod søen.


Det er aftalt med ejerne af Søgården at de udarbejder et forslag til indretning af vejarealet mellem Søgården og minigolfbanen, så der opnås et fælles samlende projekt for ankomsten til området ved Sunds Sø. Herning Kommunes andel af udgifterne til dette anlæg på vejarealet, skal afholdes af den samlede ramme til projektet.


I hovedtræk indeholder projektet:

  • Vejarealet mellem Søgården og minigolfbanen forbeholdes varetilkørsel, kiss and ride og brandvej, det bliver ikke mulighed for at parkere.
  • Der laves en ny port med nye bede og træer, som signalerer at vejen først og fremmest er til ophold.
  • Langs vejens østlige side anlægges en gangzone ned til søen, for at gøre det entydigt hvor adgangen til søen er.
  • Der opsættes p-skilte som anviser, offentlig besøgende til søen til offentlige parkeringspladser.


Fra Søgårdens side har man tilkendegivet, at man gerne vil have renoveringsprojektet på bygninger, vejarealet og minigolfbanen færdigt til pinsen 2021.


Planforhold:

Området er omfattet af lokalplan 21.E7.2 for Campingplads, erhvervs- bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds. I lokalplanen er det offentlige område ved søen i lokalplanens delområde IV.


Efter lokalplanen gælder følgende:


  • Bygninger i delområde IV, som er nødvendige for områdets anvendelse til offentligt friareal, skal placeres samlet.
  • De nødvendige bygninger i delområde IV kan primært placeres i den vestlige del langs skellet mellem matrikel 2m og 2es.
  • Bebyggelsens samlede areal må ikke overstige 50 m².
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end én etage, og bygningshøjden må højst være 5 meter målt fra eksisterende terræn.


Oversigtskort over delområder


Projektet:

Det skitserede projekt indeholder flere elementer, som kan bidrage til borgernes brug af det offentlige område ved søen, hvor der er badestrand og badebroer.

Der foreslås en bygning, som indeholder toilet og en overdækning som madpakkehus og omklædning.

Bygningen består af 2 mindre enheder, som kan være sammenbygget eller adskilt, og bygningerne orienteres mod søen. Der foreslås en sammenhængende belægning rundt om bygningerne, som hænger sammen med stien, der løber gennem området og forbindelsen til forpladsen ved Minigolfbanen. Ved ankomsten fra vejen foreslås samme belægning, hvor der i øvrigt kan opsættes bænke. Bygningerne forslås i sortmalet træ og med saddeltag. Formen er inspireret af gamle bådhuse. Madpakkehuset er i samme form, men med åbne sider, så man kan nyde udsigten over søen fra bygningen. I forbindelse med anlægget opsættes en udebruser. Der opsættes bænke i og udenfor madpakkehuset. Toilettet er et handicaptoilet, som indrettes så det er anvendeligt for alle.


Sagen blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 15. marts 2021, pkt. 35, hvor udvalget godkender den forslåede placering af toilet og madpakkehus samt, at der arbejdes videre med en fælles løsning med Søgården, så der opnås en god arkitektonisk sammenhæng i området.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til skitseprojekt godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til skitseprojekt godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Skitseprojekt ved Sunds Sø