Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

85. Orientering om Herning Kommunes Naturkapitalindeks

Sagsnr.: 01.05.12-G01-1-21 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om Herning Kommunes Naturkapitalindeks

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Naturkapitalindekset, som er et mål for kvaliteten af naturen i kommunerne, er igen blevet beregnet. De 98 kommuner bliver derved rangeret i forhold til deres naturindhold. Indekset blev beregnet første gang i 2017. Herning Kommune rykker fra en 45. plads til en 37. plads.


Indsatserne i forhold til at hæve kvaliteten af naturen i kommunen vil derfor fortsat følge 2 spor: Sikre mere plads til naturen og skaffe mere viden om naturen.


Forvaltningen anbefaler at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Naturkapitalindeks, hvad er det?

Forskere på Aarhus Universitet (DCE) har, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN), udgivet Kommunernes Naturkapitalindeks, der opgør naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden. Indekset blev også udgivet i 2017.


Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, hver kommuner indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve.


Indekset er lavet af forskere for at give kommunerne bedre mulighed for at arbejde lokalt med at forbedre naturen. Forsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet siger: ”Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den”.


I 2017 var Herning Kommune nr. 45 på listen. I 2020 ligger kommunen nr. 37. På figuren nedenfor ses fordelingen af arealtyper og deres naturværdi. Som det kan ses, er der en stor andel af marker i kommunen, og naturværdien på disse er forholdsvis lav. Naturværdien af skovene i kommunen er middel, og hænger sammen med at store dele af skovene i kommunen er nåletræsplantager, som har et lavere indhold af sjældne og truede arter end gammel løvskov har. Kvaliteten af mose, enge, heder, overdrev og søer er god, men kan forbedres.Nr. 1 på listen er Fanø Kommune, nr. 98 er Rødovre Kommune.

Herning Kommunes nabokommuner placerer sig således på listen:

Ringkøbing-Skjern Kommune: 35

Holstebro Kommune: 32

Viborg Kommune: 24

Ikast-Brande Kommune: 20


Hvad kan man gøre for at rykke op på listen?

Beregningerne bygger på eksisterende data om arealtyper fra Danmarks Miljøportal, Kortforsyningen samt Landbrugsstyrelsen, og beregningen af bioscore fra det danske biodiversitetskort. Naturkapitalindekset er et gennemsnit for kommunen. Naturkapitalindekset afspejler først og fremmest, hvad kommunens arealer er disponeret til.


Den vilde naturs største problem i Danmark er mangel på plads. Derfor giver det mening, at kommuner med meget plads disponeret til andet end natur, ligger derfor lavere i indekset.


En anden ting, som indekset bygger på, er data om naturområderne. At arbejde med at øge kendskabet til naturværdierne, fx. med kortlægning og registrering vil derfor kunne øge naturkvalitetsindekset i kommunen. Kortlægning og registrering er samtidig en nødvendighed i forhold til planlægning af indsatser, som har til formål at hæve kvaliteten af et naturområde.


Indsatserne i forhold til at hæve kvaliteten af naturen i kommunen vil derfor fortsat følge 2 spor: Sikre mere plads til naturen, f.eks. arbejdet med grøn Dk kort, nyt naturområde i Hammerum, skovrejsninger og skaffe mere viden om naturen. Begge elementer indgår i kommunens naturpolitik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til orientering.