Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

87. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet/hjemvisning - Trælundvej 20, Herning, klager over afslag på fjernelse af vilkår til gylleforsuringsanlæg

Sagsnr.: 09.17.00-P19-26-20 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet/hjemvisning - Trælundvej 20, Herning, klager over afslag på fjernelse af vilkår til gylleforsuringsanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Kvægbruget Trælundvej 20 (Herning) har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Herning Kommunes afslag på miljøtilladelse. Klagenævnet har nu behandlet sagen og har i afgørelse af 29. januar 2021 ophævet Herning Kommunes afgørelse om afslag på miljøtilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvægbruget Trælundvej 20 (Herning) har den 19. februar 2020 ansøgt om, at vilkår om gylleforsuring i husdyrbrugets eksisterende miljøgodkendelse fra 2010 erstattes med vilkår om fast overdækning af husdyrbrugets to eksisterende gyllebeholdere.


Baggrunden for ansøgningen var, at kvægbruget i forbindelse med den nugældende godkendelse valgte at etablere et forsuringsanlæg for overholdelse af det generelle reduktionskrav for ammoniak. Forsuring blev på den baggrund fastsat som et vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse.


Med ansøgningen fra 19. februar 2020 ønsker kvægbruget at levere gylle til biogasanlæg i stedet. Da biogasanlægget ikke ønsker at modtage forsuret gylle, har kvægbruget ansøgt om ophævelse af vilkår om forsuring. Ændringen vil medføre en overskridelse af BAT i forhold til emissionen af ammoniak.


I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal BAT-kravet til enhver tid være overholdt. På den baggrund har Herning Kommune den 18. august 2020 meddelt afslag på det ansøgte med den begrundelse, at husdyrbruget med den ansøgte ændring ikke vil kunne overholde det beregnede maksimale ammoniakemissionskrav (BAT-kravet).


Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt sagen den 25. juni 2020, pkt. 132, hvor forvaltningens indstilling til afslag blev taget til efterretning. Herning Kommunes afslag er efterfølgende blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Klagenævnet skriver i deres begrundelse for at ophæve Herning Kommunes afgørelse og hjemsende sagen til fornyet behandling følgende:


”Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at det forsuringsanlæg, der er implementeret på husdyrbruget, er af typen ”Infarm kvægmodel”. Denne type forsuringsanlæg blev taget af Miljøstyrelsens teknologiliste den 27. august 2015. Effekten af miljøteknologien kan derfor ikke inddrages i genberegningen af BAT-kravet. En vurdering af det ansøgte projekt, herunder om der skal meddeles afslag eller om der kan meddeles tilladelse, forudsætter herefter, at der foretages en ny genberegning af BAT-kravet, hvori den ammoniakreducerende effekt af gylleforsuringsanlægget ikke inddrages.


Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på den baggrund, at Herning Kommunes vurdering af, hvorvidt BAT-kravet er overholdt, er foretaget på et forkert grundlag, hvilket medfører, at den påklagede afgørelse lider af en væsentlig retlig mangel. Nævnet ophæver derfor Herning Kommunes afgørelse af 18. august 2020, og hjemviser sagen til fornyet behandling.”


Det er med andre ord fordi det konkrete forsuringsanlæg ”Infarm Kvægmodel” ikke længere er på Miljøstyrelsens teknologiliste, at sagen hjemvises af klagenævnet.


Det kan supplerende oplyses, at baggrunden for forvaltningens afgørelse var, at teknologibladet (den tekniske beskrivelse af anlægget) bag ”Infarm kvægmodel” stadig ligger på teknologilisten – men under et andet firmanavn JH Forsuring. Det gør det fordi JH Forsuring opkøbte Infarm, da firmaet gik konkurs i 2015, hvor de overtog anlægget i et nyt navn.


Miljøstyrelsen er opmærksomme på, at teknologien bag de to forsuringsanlæg er den samme. Men da det kun er de produktspecifikke anlæg, der skal tages i betragtning, kan kun forsuringsanlæg fra JH forsuring tages i betragtning.


Vi har en forventning om, at teknologilisten på et tidspunkt vil blive opdateret. Men da kommunen her og nu – på baggrund af klagenævnets afgørelse – ikke længere skal stille krav til forsuringsanlæggets effekt på Trællundvej 20, afventes dette ikke.


På den baggrund genoptages sagen med henblik på, at der meddeles miljøgodkendelse til kvægbruget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Afgørelse klagenævnet - hjemvisning