Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

77. Kollektiv trafik - Økonomi 2021 - 2024

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Kollektiv trafik - Økonomi 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Beregninger omkring det forventede regnskab 2021 for den kollektive trafik under serviceområde 09 Trafik, viser et underskud på 5,4 mio. kr. Fra og med 2022 vil Midttrafik implementere en ny indtægtsfordelingsmodel, som vil medføre en årlig mindreindtægt på ca. 2,6 mio. kr.

På mødet gennemgås de økonomiske udfordringer for den kollektive trafik samt drøftelse af forslag til finansiering af de økonomiske udfordringer.


Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Budgettet for den kollektive trafik 2021 viser et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. under forudsætning af fuld corona-kompensation fra staten, heraf henhører 2,5 mio. kr. til slutopgørelse for 2019 som afregnes i 2021.


Økonomioversigt


Regnskab

2020

Budget

2021 - 2024

Forventet

regnskab 2021

Forventet

regnskab 2022

Forventet

regnskab 2023

Forventet

regnskab 2024

Midttrafik busdrift

44,0

42,3

49,0

45,2

45,2

45,2

Øvrige drift

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Busterminal

1,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Slutafregning 20192,5
Statslig Covid 19 - kompensation- 3,8
Ny indtægtsfordelingsmodel
0,9

1,8

2,6

Sum

45,0

43,8

49,2

47,6

48,5

49,3

Forventet resultat

0,5


-5,4

- 3,8

- 4,7

- 5,5

Forslag til finansiering:

- Overførsel af mindreforbrug i 2020

- Overførsel af uforbrugte midler i 2020

- Ikke disponeret budget
0,5

1,5

3,0
1,5
1,5
1,5

Sum-0,4

-2,3

-3,2

-4,0


På trods af et lavere kørselsomfang for både by- og lokalbusser sammenlignet med budget 2020, forventes udgifterne at blive højere. Det skyldes, at satserne brugt til budget 2020 ikke har været retvisende i forhold til de faktiske afregningssatser.


På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.


I 2019 nedlægger Region Midtjylland en række regionale ruter som omfatter ca. 5.800 køreplantimer. Det medfører, at der oprettes nye kommunale lokalruter/uddannelsesruter, som udgør ca. 2.000 køreplantimer. Derudover medfører bybuskontraktforlængelsen fra 2020 til 2021 en ekstra årlig udgift på 0,6 mio. kr.


Nye udgifter i f.m. nedlæggelse af regionale ruter samt bybuskontraktforlængelse


2019

2020

2021

2022

2023

2024

Nye uddannelses/lokalruter

0,4

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Bybuskontraktforlængelse


0,6

0,6
I alt

0,4

1,5

1,5

0,9

0,9

0,9Ny Indtægtsfordelingsmodel - mindre indtægt 2,6 mio. kr.

Modellen er faktabaseret således, at langt størstedelen af indtægterne fordeles i forhold til kundernes reelle brug af busser, letbane og lokalbane. Dette er muliggjort af, at størstedelen af Midttrafiks billetter nu er digitale – enten solgt på Midttrafiks app eller på Rejsekort.


Den hidtil anvendte indtægtsdelingsmodel har primært baseret sig på fordeling på salgssteder (eksempelvis rutebilstationer, kiosker, storcentre og stationer), hvor kunderne købte pendlerkort og klippekort – samt centralt salg af ungdomskort m.m. Ud fra salgsstedet har man foretaget en indtægtsdeling ud fra faglige skøn, men på et mangelfuldt datagrundlag. Kun enkeltbilletter og til en vis grad klippekort kunne fordeles reelt i forhold til de ruter, de var solgt i. For begge disse billettyper manglede dog information om omstigning til andre ruter.


Beregninger af resultater af den nye indtægtsdelingsmodel viser væsentlige afvigelser i forhold til den hidtil anvendte. Regionen og nogle enkelte kommuner forventes at få væsentligt flere indtægter, mens alle bybuskommuner forventes at miste indtægter. Herning Kommunes indtægtsnedgang er beregnet til ca. 2,6 mio. kr. årligt.


På grund af de store forskelle i resultaterne i forhold til den gamle model forventes det at den nye model indføres trinvist over tre år i perioden 2022 til 2024. Det skal bemærkes, at flere kommuner er i dialog med Midttrafik omkring beregningsgrundlaget for modellen.


Serviceniveauet for den kollektive trafik kan afspejles i antallet af køreplantimer og i bilaget ses udviklingen de seneste 12 år.


Bybusser

Køreplantimerne er reduceret med ca. 15 % over de seneste 12 år. I 2019 blev der implementeret nyt bybusnet med ca. 1.300 færre køreplantimer, svarende til en reduktion på ca. 3 %.


Lokalbusser

Serviceniveauet har før 2019 ligget på omkring 9.000 årlige køreplantimer. I 2019 nedlægger Region Midtjylland en række regionale ruter som omfatter ca. 5.800 køreplantimer. Det medfører, at der oprettes nye kommunale lokalruter/uddannelsesruter, som udgør ca. 2.000 køreplantimer.


Rabatruter (skolebusser)

Antallet af køreplantimer varierer fra år til år og justeres i forhold til de kørselsberettigede skoleelevers bopæl.


Midttrafik har udarbejdet et notat med bemærkninger til det mulighedskatalog som blev udarbejdet i 2016. Notatet er vedlagt som bilag og beskriver mulighederne for at gennemføre besparelser på den kollektive trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den økonomiske orientering tages til efterretning
at udvalget drøfter finansiering af det forventede merforbrug.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Den økonomiske orientering blev taget til efterretning.


Udvalget drøftede de økonomiske udfordringer, herunder en forventet merudgift på bybusdriften på ca. 2,6 mio. kr. årligt fra 2022, pga. den nye indtægtsfordelingsmodel i Midttrafik.


Sagen forlægges Teknik- og Miljøudvalget igen i august.

Bilag

  • Udvikling i antal køreplantimer
  • Bemærkninger til mulighedskatalog Herning 2016