Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

78. Godkendelse af anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1 - 4

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1 - 4

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1-4.


Fra 2011 og frem til 2020 har Herning Kommune gennemført fire større projektpakker for at understøtte og udvikle cyklismen i kommunen. Alle fire faser har været støttet af Vejdirektoratets Cykelpulje.


Sammen med anlægsregnskaberne henvises til projektevalueringer for hver fase med beskrivelse af de enkelte projekter samt et samlet overblik over de gennemførte projekter og resultater. Der er lavet mere end 40 hovedprojekter og samlet set ca. 80 større og mindre cykelrelaterede projekter. Der er samlet investeret ca. 43 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet har støttet med ca. 16,5 mio. kr.


Det anbefales, at evalueringerne tages til efterretning, samt at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for sted nr. 222061 Cykling som daglig transportmiddel - fase 1, sted nr. 222011 Herning Cykler - fase 2, sted nr. 222066 Herning Cykler - fase 3 og sted nr. 222016 Herning Cykler - fase 4, alle under Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet har i forbindelse med ansøgninger til cykelpuljen til cykelfremme i Herning Kommune bevilget følgende:


Stednr. 222061 Cykling som daglig transportmiddel (Herning Cykler fase 1)

21. juni 2011, pkt. 185, 3.839.000 kr. i udgiftsbevilling og 1.330.000 kr. i indtægtsbevilling

17. november 2015, pkt. 268, 650.000 kr. i udgiftsbevilling flyttet til andet stednr.

17. november 2015, pkt. 268, 2.778.000 i udgiftsbevilling samt 2.778.000 kr. i indtægtsbevilling

17. december 2013, pkt. 348, 3.653.000 kr. i udgiftsbevilling

14. maj 2013, pkt. 176 650.000 kr. i udgiftsbevilling.


Samlet set for Fase 1, udgiftsbevilling 10.270.00 kr. samt 4.108.000 kr. i indtægtsbevilling.


Stednr. 222011 Herning Cykler – fase 2.

18. december 2012, pkt. 333 12.500.000 kr. i udgiftsbevilling og 5.000.000 i indtægtsbevilling.


Stednr. 222066 Herning Cykler – fase 3.

1. april 2014, pkt. 142 9.950.000 i udgiftsbevilling og 3.980.000 i indtægtsbevilling.


Stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4.

26. januar 2016, pkt. 27 11.535.000 kr. i udgiftsbevilling og 4.614.000 kr. i indtægtsbevilling.


I forbindelse med Herning Cykler fase 1-4 har der været gennemført mange forskellige typer af projekter. Som udgangspunkt har det strategiske greb været delt op i tre primære målgrupper med cykling mellem hjem og arbejde, mellem hjem og uddannelse (og i skoletiden) samt fritidscykling.


For at imødekomme de forskellige behov er der først og fremmest skabt fysiske forandringer med øje for anlæg af nye stier, cykelstativer- og skure, skiltning mv. Dernæst er der skabt forankring og udviklet ny viden og samarbejdet om adfærdsændringer mod mere cykling. Dette er gjort ved at indgå i et stort antal projekter og fællesskaber med f.eks. skoler, erhvervsliv, særlige målgrupper, boligforeninger mv.


For at skabe opmærksomhed på, at cyklisme er vigtig i Herning Kommune, er der iværksat en lang række af events, begivenheder og kampagner, hvor fokus er cykling igennem leg, oplevelser, information og konkurrencer.


Et af de samlende tiltag under Herning Cykler er selve hjemmesiden www.herningcykler.dk, hvor man kan læse om stort set alt, der er foregået igennem de sidste snart 10 år på cykelområdet.


Der er lavet et omfattende arbejde i at indsamle data om de enkelte projekter, som har været en del af evalueringerne, og der er lavet flere cykelregnskaber (telefoninterviews og spørgeskemaundersøgelser) undervejs.


I evalueringsrapporter for fase 1-4 ses resultaterne af de enkelte projekter. På udvalgsmødet vil der blive lavet en overordnet gennemgang af resultaterne indtil nu.


Der er også vedlagt et udkast til en pixibog, som er en kort opsamling med hovedkonklusioner på alle fire faser.


Samlet set er der investeret for ca. 43,6 mio. kr., og heraf har Vejdirektoratets Cykelpulje støttet projektpakkerne med samlet 16,5 mio. kr.


Bæredygtighed

Projekter, der fremmer cyklisme, arbejder også for bæredygtighed og FNs Verdensmål.

De mål man arbejder med, når flere bruger cyklen er blandt andet:

Mål nr. 3: Styrkelse af sundhed og trivsel

Mål nr. 11: Gør byer og lokalsamfund bæredygtige

Mål nr. 13: Indsats for klimaet, samt at mængden af forurening og forsuring af vores vandmiljø mindskes i forhold til almindelig biltransport

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222061

Cykling som daglig transportmiddel

U

10.270.000

11.054.614

-784.614


Herning Cykler - fase 1

I

-4.108.000

-3.804.569

-303.431N

6.162.000

7.250.045

-1.088.045222011

Herning Cykler - fase 2

U

12.500.000

11.677.456

822.544I

-5.000.000

-4.556.254

-443.746N

7.500.000

7.121.202

378.798222066

Herning Cykler - fase 3

U

9.950.000

9.754.926

195.074I

-3.980.000

-3.801.179

-178.821N

5.970.000

5.953.747

16.253222016

Herning Cykler - fase 4

U

11.535.000

11.131.805

403.195I

-4.614.000

-4.336.198

-277.802N

6.921.000

6.795.607

125.393


Anlægsregnskaberne viser en samlet mindreindtægt på 0,568 mio. kr. netto. Dette skyldes primært, at der i fase 1 var et cykelstiprojekt (sti mellem Snejbjerg og Teglvænget), som blev dyrere end budgetteret på grund af en længere ekspropriationssag, samt at der skulle laves et større broelement og vådbundsopbygning. Det samlede budget blev overskredet, og udgifter der overstiger det ansøgte budget, er ikke tilskudsberrettiget. Der blev desuden også lavet en projektændring på strækningen, som Cykelpuljen ikke dækker.


Der er et samlet mindreforbrug på de andre anlægsprojekter på 0,520 mio. kr. netto.


Idet der er en større beløbsmæssig afvigelse for anlægsregnskab for Cykling som dagligt transportmiddel, stednr. 222061 (Herning Cykler fase 1), fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at evalueringerne og samlet beskrivelse for Herning Cykler fase 1-4 tages til efterretning
at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Evalueringerne blev taget til efterretning, og anlægsregnskaberne blev godkendt.

Bilag

  • Herning_Cykler_Samlet overblik
  • Evaluering_herning cykler fase 1
  • Evaluering_herning_cykler_fase2
  • Evaluering_herning_cykler_fase3
  • Evaluering_herning_cykler_fase 4