Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. april 2021
Mødested: Afholdes på Teams

Dagsordenpunkter

90. Frigivelse af anlægsbevilling til Plejecenter Lindegården, renovering af facadebeklædning

Sagsnr.: 82.20.00-P00-18-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Plejecenter Lindegården, renovering af facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 12,845 mio. kr. i 2021 til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården. Herudover anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter på 3,034 mio. kr. i 2021 til støtte til projektet fra Byggeskadefonden.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen på et kommende møde.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På Plejecentret Lindegården er der særligt i de sidste 2-3 år konstateret revner og afskalling af puds på bygningsfacader. Lindegården blev om- og tilbygget i perioden 2009 - 2012.


Plejecenteret består af 5 boligblokke, hvor af de 3 blev opført i 2009-2011 og de eksisterende 2 blokke blev renoveret i 2011-2012. Om- og tilbygningen omfattede blandt andet arbejde på eksisterende og nye facader.


Facadeløsningen på de nye blokke bestod af et bagmurselement i beton, hvorpå der er monteret en hård mineralulds-isolering, og bygningsdelen er afsluttet med flere lag puds. Dette facadesystem er ligeledes anvendt og monteret på de eksisterende blokke på Lindegården.


I løbet af forår- og efteråret 2018 blev der konstateret en del begyndende revner og afskalling af puds på facaderne. Endvidere var der problemer med vandindtrængning i enkelte boliger. Der blev derfor sendt en skadesanmeldelse til Byggeskadefonden 30. oktober 2018. Herning Kommune har modtaget tilbagemelding fra Byggeskadefonden i april 2019 med angivelse af en delvis dækning og anerkendelse af skaderne. Der er efterfølgende indgået aftale med Byggeskadefonden omkring opstart af projektering, samt igangsættelse af en prøveudbedring på en enkeltstående og sammenhængende facade for dermed at få en større viden omkring omfang samt økonomi til udbedring. I løbet af 2020 har der været prøvet forskellige løsningsmetoder, og der er enighed med Byggeskadefonden om, at der nu projekteres med en ventileret, pudset pladeløsning.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen på et kommende møde.

Økonomi

På baggrund af modtaget tilbud er det forventeligt, at den samlede pris bliver 12,845 mio. kr. for renovering af facadebeklædning. Udgiften fordeles med henholdsvis 10,405 mio. kr. inkl. moms på ældreboliger og 2,440 mio. kr. ekskl. moms på serviceareal.


Der er modtaget tilkendegivelse fra Byggeskadefonden om støtte til projektet på 3,034 mio. kr. vedr. ældreboligerne. Den resterende udgift til renovering af ældreboligerne på 7,371 mio. kr. finansieres ved optagelse af et 30 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit med en årlig ydelse på ca. 0,271 mio. kr. Der afsættes budget til låneoptagelsen på Serviceområde 28 Optagne lån.


Udgifter til renter og afdrag på låneoptagelsen til ældreboligerne indarbejdes i budgettet for 2022 og fremover på Serviceområde 22 Renteudgifter samt Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån ved budgetlægningen for 2022. Renter og afdrag finansieres af beboerne via indtægt fra huslejebetaling, som tilgår Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.


Huslejeniveauet for 2021 er på 1.100,46 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.521,00 kr. pr. bolig.

Udgiften til lånoptagelse for istandsættelsen vil medføre en huslejestigning på 2,86%. Det vil sige at huslejeniveauet stiger til 1.132,00 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.709 kr. pr. bolig.

Den endelige husleje opgøres i forbindelse med hjemtagelse af lån.


Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården på 11,251 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til indtægter på 8,811 mio. kr. i 2021 til medfinansiering fra Byggeskadefonden og boligforening på samme stednr. Netto udgør budgettet således 2,440 mio. kr. i 2021. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 til renovering af facadebeklædning på servicearealet samt nedskrivning af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter med 8,811 mio. kr. på stednr. 018070 i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070 Lindegården - renovering af facadebeklædning, servicearealer. Rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter nedskrives med 8,811 mio. kr. på samme stednr. i 2021
at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10,405 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel
at der til støtte fra Byggeskadefonden meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,034 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel
at der optages et 30 årigt fastforrentet lån ved KommuneKredit til renovering af ældreboligerne, og der afsættes budget til låneoptagelsen på 7,371 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 28 Optagne lån, langfristet gæld vedrørende ældreboliger
at huslejestigningen på 2,86% tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.