Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

253. Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

254. Digitale skilte og informationstavler

255. Orientering: Vesterholmvejs forlængelse - Overtaksationskommissionsafgørelse vedr. Bassumgårdsvej 11

256. Anlægsbevilling for fordelingsvej omkring det nye regionshospital i Gødstrup

257. Anlægsbevilling for Vesterholmvejs forlængelse

258. Åvænget / Silkeborgvej 128, Herning - Påklage af Taksationskommissionens afgørelse om erstatning i f.m. opklassificering af privat vej til offentlig vej

259. Anlægsregnskab for ombygning af p-plads ved Hammerum Hovedgade og Palle Fløes Vej

260. Anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

261. Anlægsbevilling til Herning Cykler

262. Omlægning af bybuskørsel til Koloritten

263. Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

264. Orientering: Ikast-Brande Kommunes ønske om bybus mellem Ikast og HI Park

265. Anlægsregnskab for støttehelle på Godsbanevej

266. Anlægsregnskab for energisparepulje 2002-2011

267. Anlægsregnskab for energistyring i kommunale bygninger

268. Anlægsregnskab for bygningsrenoveringer 2012

269. Anlægsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2013

270. Tranholmvej 4, Vildbjerg. Brugsaftale med Vildbjerg Cup

271. Merbelastning på ammoniakfølsom skov ved Fastrupvej 41, Herning

272. Anlægsregnskab for bekæmpelse af svampeangreb i Sdr. Anlæg

273. Anlægsregnskab for renovering af vandbassin i Mindeparken m.m.

274. Anlægsregnskab for Vildbjerg Søpark

275. Anlægsregnskab for udskiftning af stråtag i Sdr. Anlæg

276. Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

277. Anlægsbevilling til afgræsning langs Von Å vest for Kibæk

278. Anlægsbevilling til beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

279. Dispensation til skovrejsning i negativt skovrejsningsområde

280. Orientering: Møde i Grønt Råd

281. Vandløbsvedligeholdelse - handlingsplan

282. Anlægsbevilling til KLIT 1, klimatilpasningsprojekt

283. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende tillægsregulativ for Røjenkær Bæk

284. Høringssvar til de statslige vandplaner (2010-2015)

285. Godkendelse af ændring i vedtægter for Limfjordsrådet

286. Vesterbro Produkthandel ApS, Granvænget 16, Herning

287. Endelig vedtagelse af Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20

288. Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S samt takster for afledning af spildevand i 2014

289. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og tiltag til reduktion af sagsbehandlingstiden

290. Dispensation til byggehøjde i skelbræmmen Jersildvej 11, Aulum

291. Godkendelse af nye vejnavne og adresser til kolonihaverne i Herning Kommune

292. Godkendelse af 4 indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

293. Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber 2014

294. Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Teknik og Miljø

295. Taxisammensætning

296. Maksimaltakster for taxikørsel i 2014

297. Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd 18. september 2013

298. Orientering: Referat fra dialogmøde med hoteller og MCH vedr. taxidækningen i Herning Kommune

299. Orientering: Politianmeldelse af ulovlig indvinding af vand

300. Orientering

301. Orientering

302.