Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

294. Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Teknik og Miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen, at Teknik og Miljø området samlet set forventer en overskridelse af driftsbudgettet på 8,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et forventet merforbrug på vintertjenesten på 4,3 mio. kr., samt et forventet merforbrug på vejbelysningen på 5 mio. kr.

 

På anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 8,8 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.

 

Kompenserende handlinger.

Styregruppen for byggemodning anbefaler, at driftsbudgettet forhøjes med 1,3 mio. kr. i 2013. 

Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Der forventes en negativ afvigelse på 1,95 mio. kr.

 

På funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes:

 

Ekstra udgifter til varmepriser. På grund af periodisering bliver merudgiften først opkrævet hos lejerne i 2014. I 2014 er der afsat 133.000 kr. i budgettet til dækning af denne udgift, hvorfor et merforbrug på 133.000 kr. overføres til 2014.

 

Faldende indtægter på grund af manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme.

 

Stigende ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing.

 

5 års efterregulering af el i p-kælderen, Dalgashus på grund af at målerne ikke var korrekt opdelt 150.000 kr.

 

Manglende nettoindtægt på 43.000 kr. i forbindelse med opsigelse af 22 p-pladser i Dalgashus. Byrådet besluttede på møde den 27. august 2013 pkt. 256, at mindreindtægten findes ved budgetopfølgningen pr. 30/9-13.

 

Herudover forventes et merforbrug på 750.000 kr. på funktion 032201 Folkeskoler. Merforbruget skyldes blandt andet 3 store ekstraordinære skader på følgende områder:

 

Vand i tagkonstruktion på Vestervangskolen. Risiko for rust i jernarmering. Fjernelse af vand og nyt tag 1,7 mio. kr.

Rotter i kloaksystemet på Hammerum Skole. Udskiftning/omlægning af kloakledninger 250.000 kr.

Nedbrud på mobilvæg i idrætshal på Holtbjerg Skole. Nødvendig reparation for at der kan foregå undervisning af flere klasser samtidigt i hallen 160.000 kr.

 

Kompenserende handlinger.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at få tilpasset kommunens ejendomsportefølje, således der indenfor serviceområdet kan findes en løsning på en del af ubalancen.

 

Derudover anbefaler forvaltningen, at merforbruget på funktion 032201 Folkeskoler på 750.000 kr. overføres til budget 2014.

 

Af merforbruget på 1,2 mio. kr. under funktion 002513 Andre faste ejendomme forventes 1 mio. kr. dækket af et mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Der forventes et merforbrug under funktion 005285 Bærbare batterier på 264.000 kr. Heraf vedrører 227.000 kr. en negativ overførsel fra 2011 og 2012. Det resterende merforbrug på 37.000 kr. skyldes, at området ikke er dækket ind fuldt ud via DUT. Området er genforhandlet, og DUT-midlerne er forhøjet med 133.000 kr. i 2014 og 2015. Fra 2016 og frem er forhøjelsen på 65.000 kr. 

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til behandling af batterier og akkumulatorer er mindre end først antaget. Med forhøjelsen af DUT-midlerne og en mindreudgift til behandlingen skønnes det, hvis mængden af affald til behandling bliver på nuværende niveau, at budgettet for området balancere ultimo 2017.

 

Mindreforbruget på146.000 kr. under funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. ønskes overført til 2014 til et projekt med tæthedsprøvning af olieudskillere.

 

Serviceområde 09 Trafik.

Der forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr et forventet merforbrug på vintertjenesten. 5 mio. kr. vedrører vejbelysningen, hvor forvaltningen pr. 31. december 2012 har flyttet indtægten for salg af gadebelysning fra drift til anlæg. Indtægten vil fra og med 1. januar 2013 blive konteret på byggemodningsregnskabet, og dermed opstår der en udfordring på driftsbudgettet for vejbelysningen på ca. 5 mio. kr. netto.  

Herudover forventes et mindreforbrug på busdriften på ca. 2,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. er efterregulering fra 2012. I forbindelse med modtagelse af MidtTrafiks bud på et forventet regnskab for 2013, er det hermed vurderet, at efterreguleringen udmøntes i et forventet overskud.

 

Kompenserende handlinger.

Af udfordringen på 5 mio. kr. under vejbelysningen søges 2,8 mio. kr. dækket af et mindreforbrug på serviceområde 08 Drift på 1 mio. kr. samt af det resterende mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik, busdrift på 1,8 mio. kr.

Finansieringen af den resterende udfordring på 2,2 mio. kr. anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgning.

 

Anlæg

Det forventede anlægregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. De væsentligste ændringer skyldes følgende:

 

Serviceområde 03-09.

Der henvises til bemærkningerne i økonomiskemaet.

 

01 Byggemodning.
Det anbefales, at byggemodningsprojekter for 13,3 mio. kr. overføres til 2014. 10 mio kr. afventer igangsættelse og 3,3 mio kr. er udskudte færdiggørelsesarbejder. 

 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 32,923 mio. kr. i 2013. Den resterende mindreindtægt på 14,351 mio. kr., svarende til overførte mindreindtægter fra 2012 til 2013, forventes ikke at kunne realiseres i 2013, og forventes overført til 2014.

 

Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 47.927 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover forventes færdiggørelsesarbejder for 3,3 mio. kr. udskudt fra 2013 til 2014 blandt andet på grund af mindre grundsalg end forventet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 13,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.  Forventningen er, at der vil være et samlet underskud på området på 1,051 mio. kr., som forventes overført, og som ikke er finansieret.

   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at driftsbudgettet på serviceområde 01 Byggemodning forhøjes med 1,3 mio. kr. i 2013. Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 108.000 kr. i 2013 til serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002065 Kildevangen. Anlægsudgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb,

 

at indtægtsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, p-kælder Dalgashus reduceres med i alt 43.000 kr. netto i 2013. Finansieringen anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at finansieringen af den resterende udfordring på 2,2 mio. kr. på vejbelysningen under serviceområde 09 Trafik anvises ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den samlede budgetopfølgningssag,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.