Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

278. Anlægsbevilling til beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær, Pia Colstrup, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Den afsluttende beplantning som afrunding på Snejbjerg Ny Skole-projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for skolen.
 
Forvaltningen anbefaler, at etape 1 af beplantningen gennemføres som et anlægsprojekt i 2014. Udgifterne afholdes inden for den nuværende driftsramme på  Serviceområde 04 Grønne områder, park i 2013.

Sagsfremstilling

Anlæg af Snejbjerg Ny Skole er i fuld gang. Projektet favner bygningsmassen og nye boldbaner. Som afrunding af anlæggene omkring skole og idrætsfaciliteter, planlægges etablering af et rekreativt areal med skov- og læbeplantning, i alt ca. 8 ha.  Anlægsomkostningerne hertil beløber sig til i alt 458.000 kr. for hele området. Friluftsfaciliteter, som f.eks. stier, er ikke indregnet. Heraf kan de 160.000 kr. findes på parkbudgettet for 2013.
 
Den endelige linjeføring for den nye motorvej vest om Herning er afgørende for afgrænsningen af det rekreative areal vest for skolen. Når linjeføringen er fastlagt, kan beplantningsplanen omkring Snejbjerg Ny Skole lægges helt på plads. Linjeføringen forventes endelig på plads primo 2014, hvorefter plantningen kan igangsættes. Der vil dog skulle beregnes et min. 20 meter arbejdsbælte fra motorvejen, hvor der først kan plantes når motorvejen er færdiganlagt.
 
Som bidrag til de samlede grønne løsninger i og omkring byerne, er der på 2013-budgettet prioriteret grønne midler til at påbegynde plantningen af de rekreative anlæg ved Snejbjerg Ny Skole. Beplantningen omkring de nyetablerede boldbaner prioriteres. Beplantningen udgør ca. en tredjedel af det samlede areal, i alt 2,5 ha og udgør projektets første etape.

 

Der arbejdes videre med projektets 2. etape primo 2014, når linjeføringen på den nye motorvej vest om Herning er fastlagt. 

Økonomi

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2014 til etape 1 til beplantning og vedligeholdelsesudgifter de første 3 år efter anlæg. Beløbet udgør ca. en tredjedel af anlægsbudgettet for hele området på 458.000 kr.  

 

Til at påbegynde beplantningen i området er der reserveret i alt 160.000 kr. inden for den nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, Park i 2013.

 

Driftsudgifterne er fra år 4 estimeret til ca. 12.000 kr. for det samlede areal. Driftsudgifterne indeholder ejendomsskat og pleje af beplantningerne. Ejendomsskat udgør knap halvdelen af de årlige driftsudgifter, og afholdes i dag af Idræt. Fremover kan de afledte driftsudgifter på ca. 12.000 kr. årligt afholdes inden for driftsrammen på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Natur.

 

Sagen sendes til Børne- og Familieudvalget til orientering

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til realisering af etape 1 på i alt 160.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 160.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder i 2013,

 

at den afledte drift på ca. 12.000 kr. årligt fra 2018 afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • oversigtskort 1 del