Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

282. Anlægsbevilling til KLIT 1, klimatilpasningsprojekt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsbevilling til KLIT 1, klimatilpasningsprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 23. september 2013, pkt. 227, det første klimatilpasningsprojekt KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej og besluttede at projektet skulle sendes i udbud. Der er nu indkommet tilbud på udførelsen, som sammen med en status for de to øvrige projekter giver et overblik over kommunens klimatilpasningsindsats.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 1 i 2014.

Sagsfremstilling

KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej

Formålet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 10.000 - 12.000 m3 vand. Projektet sættes i gang den 17. december 2013 under forbehold af Byrådets og Herning Vand A/S godkendelse. Udførelsen og øvrige omkostninger beløber sig til 1.048.000 kr.

 

KLIT 2 Knudmosen/Miljøvej

Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Der er en række udfordringer i projektområdet, fordi de geotekniske undersøgelser viser, at der skal fjernes en større mængde tørv for at kunne give plads til opsamling af overfladevand.

Der arbejdes videre på at finde en løsning.

 

KLIT 3 Lillelund Engpark
Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å.

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer (se bilag).

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedr. KLIT 1 fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Beskrivelse
Udgift
Anlægsarbejde
  741.000 kr.
Omlægning af vandledning
  150.000 kr.
Museumsundersøgelser
    72.000 kr.
Rådgiver, herunder tilsyn
    65.000 kr.
Geotekniske undersøgelser
    15.000 kr.
Landinspektør, tinglysning af ledning
      5.000 kr.
 
 
I alt
1.048.000 kr.

 

Finansieringen af anlægsprojektet er tidligere behandlet i sag vedr. Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2013). 

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2014 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.048.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt sted nr. (KLIT 1) i 2014,

 

at der meddeles tillægsbevilling til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S,

 

at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige lånoptagning i 2014.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.