Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

296. Maksimaltakster for taxikørsel i 2014

Sagsnr.: 00.01.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Maksimaltakster for taxikørsel i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

 

Sagsresume

I henhold til lovbekendtgørelsen om taxikørsel fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling samt eventuelle særlige tillæg til taksterne.
 
De nugældende takster er senest reguleret december 2012.Taksterne kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd eller Herning Taxa.
 
Der foreligger nu ansøgning fra Herning Taxa om regulering af taksterne med virkning fra 1. december 2013. Herning Taxa ønsker at reguleringen sker på de to mest brugte kilometertakster. Herning Taxa anmoder om en regulering af disse på 60 øre, som også medfører, at tur-retur-kørsel tilsvarende stiger med 30 øre.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dansk Taxiråd er, at udgangspunktet for den årlige regulering er det af Danmarks Statistik beregnede taxiindeks for 2. kvartal. Dette indeks viser en stigning fra 2. kvartal 2012 (som anvendtes som grundlag for sidste regulering) til 2. kvartal 2013 på 1,67 %.

 

Den ansøgte 60-øres stigning af kilometertaksterne svarer til en beregnet stigning i vognmændenes indtjening på 1,78 %, hvilket er for højt ift. taxi-indekset.

 

Forvaltningen har derfor lavet nedenstående forslag til regulering med udgangspunkt i Herning Taxas ønske om stigning på km-taksterne med taxi-indekset som ramme. Ønsket har været at ramme den takst, der dels ligger tættest på de 1,67 %, dels er delelig med 5 øre og dels ligger under de 1,67 %.

De ønskede stigninger på km-taksten medfører automatisk en stigning i tur-retur-kørslen, som er aftalt kørsel til halv takst. Denne takst-kategori fylder ikke meget i det samlede billede.

 

Takststigningerne svarer til en beregnet stigning i indtjening på 1,63 %.

 
Nedenstående tabel viser de maksimaltakster, der senest er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune 3.12.2012, tilføjet den regulering, der foreslås pr. 1.12.2013. Takstregulativet bevares i øvrigt uændret.

 

 
Tidsrum  
Lille vogn  
Stor vogn  
Regulering
Starttakst 1
 
     31,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
06-18 
 
   
 
Starttakst 2
 
     40,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
18-24
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage  
06-24  
 
   
 
Starttakst 3
 
     60,00
 
Uændret
Mandag - fredag
24-06
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage  
24-06  
 
  
 
Starttakst 4
  
     77,00
 
Uændret
24., 25., 26. og 31. december og
1. januar  
06-06
 
 
 
Starttakst 5*)
 
 
   70,00
Uændret
Hverdage, søn- og helligdage  
06-06  
  
  
 
Kilometertakst 1 
 
    14,40  
  
 14,95
Kilometertakst 3*)  
  
 
   18,75 
 19,30
Tur - returkørsel 
 
      7,20  
     9,40  
 7,50/9,65
Ventetid pr. time 
 
 431,15  
431,15  
Uændret
Cykler, barne- og klapvogne pr. stk.  
 
    25,00  
   25,00  
Uændret  
Handicapvogn med lift - mindstepris**)
 
 
199,00
Uændret
 

 
*) Storvognstaksterne må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol.
 
**) Minimumstaksten må anvendes, når passageren sidder i fastspændt kørestol. Minimumstaksten "køres af", således at der kun kan kræves betaling ud over minimumstaksten, hvis prisen er højere med sædvanlig takst for stor vogn.
 
Der er udarbejdet en oversigt over de nugældende takster for de øvrige kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds. Ovenstående regulering er i tråd med de øvrige kommuners takster, - med iagttagelse af dato for ikrafttræden. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen er i løbende dialog med de andre kommuner i Øst- og Midtjyllands Politikreds om at justere den model, der bruges til at beregne maksimaltakstgrundlaget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kilometertaksterne for både lille vogn og stor vogn hæves med 55 øre samt at tur-returkørsel dermed hæves med henholdsvis 30 og 25 øre.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigt over takster for hyrekørsel - Midt- og Vestjyllands Politikreds
  • 2013_Herning Taxas ansøgning om takststigninger