Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

263. Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Det nye pleje - og aktivitetscenter, Fuglsang Sø Centret, åbner til august 2014.

Der er udarbejdet 4 forskellige forslag til fremtidig busbetjening af centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret i en overgangsperiode skal ske via rute 150. Der indarbejdes en mindre justering af ruten, således bussen fra august 2014 kører ind ad Fuglsang Alle og vender på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det nye plejehjem og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret åbner til august 2014, er der et ønske om, at der tilbydes brugere, besøgende og andre mulighed for, at benytte kollektiv trafik til området.

 

Det er ikke muligt at skønne, hvor mange kunder, der eventuelt vil være til en bus til Fuglsang Sø området.

 

I dag kører der en lokal rute 150 (Herning - Vildbjerg) forbi på Vesterholmvej med stoppesteder i begge sider af vejen. Ruten køres med en almindelig "rutebil" - en højgulvsbus.

 

Midttrafik er gået i gang med planlægningen af de kommende ændringer til køreplanen, der skal træde i kraft 29. juni 2014.Køreplanerne lægges ud til offentlig høring i januar 2014.


De eventuelle ændringer som Herning Kommune ønsker skal indgå i den kommende køreplan, skal derfor besluttes og meddeles Midttrafik  nu.
Efter høringen må der ikke ske væsentlige ændringer, der forringer køreplanen i forhold til det udsendte materiale.

 

Forvaltningen har udarbejdet 4 forskellige forslag til busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret:

1.
Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej
2.
Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.
3.
En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsans Næs.
4.
Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler.

1. Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej

Der skal ikke ske ændringer i køreplanen, og det er udgiftsneutralt.

 

2. Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

Alle afgange på hverdage mellem klokken ca. 9 til ca.17 vil køre ind i området. Det vil blive 8 ture i hver retning, hvor der er beregnet 3 minutter pr. tur.

Kørsel til området morgen og eftermiddag ud over de 8 foreslåede ture samt i weekender vil stadig kunne ske med rute 150 med af/påstigning på Vesterholmvej.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af buskunder fra "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og Knuthenborgvej (gangafstand til stoppestedet på Rosenholmvej) samt buskunder fra Herning midtby.

 

Ekstra omkostning for denne udvidelse vil være ca. 88.000 kr. pr. år.

 

Der er fra entreprenøren og Midttrafik foreslået at nedlægge de 2 aften afgange på rute 150, da der stort set ikke er kunder på disse. Det drejer sig om afgang fra Vildbjerg kl. 21.46 (i Herning kl. 22.16), og afgang fra Herning kl. 22.16 (i Vildbjerg kl. 22.47).

 

Besparelse ved nedlægning af aftenkørsel har Midttrafik udregnet til ca. 130.000 kr. Det vil kunne finansiere den udvidede kørsel ind i området, som derved bliver udgiftsneutral.

 

3. En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring

Servicebus S8 Tjørring tilgodeser i dag Herning Midtby, sygehuset, Brorsonsvej (aktivcenter), Ydunsvej og Kongeåvej, hele Tjørring herunder også området "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og det nuværende Tjørring aktivcenter samt Kollektivcentret og Bytoften.

 

Ved en omlægning af denne rute vil det koste en reduktion andre steder på ruten, svarende til den ekstra tid det tager at køre til Fuglsang Sø.

 

Omlægningen er teknisk mulig ved at køre fra den ordinære rute ved Knuthenborgvej/Vesterholmvej ud ad Vesterholmvej til Fuglsang Sø, ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs og derefter retur til Rosenholmvej, Gilmosevej til Bytoften, hvor den er tilbage på ordinær rute igen.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af kunder fra Ydunsvej, Kongeåvej, Wedellsborgvej og Knuthenborgvej samt Rosenholmvej (gangafstand til stoppestedet på Knuthenborgvej).

 

Konsekvensen for de daglige kunder/brugere i "Gl. Tjørring" er, at de vil opleve en nedgang i antallet af daglige afgange. Bybusbetjeningen vil gå fra de nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen. Da det er servicebussen, der omlægges, vil der således ikke være bybusbetjening af en servicebus i "Gl. Tjørring". Bybusbetjeningen vil kun ske med den normale bybus, som også har en anden linjeføring.

 

Servicebussen i "Gl. Tjørring" benyttes dagligt af 10 - 12 buskunder.

 

En omlægning af S8 i Tjørring er udgiftsneutral.

 

4. Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler

Der kan indsættes en ekstra bybus og oprettes en ny bybuslinje, som kan betjene Fuglsang Sø området.

Denne buslinje kan aflaste andre linjer i Herning midtby, og kan også køre en nødvendig dubleringskørsel på linje 5B til Birk, en ekstraudgift på 180.000 kr. om året.

 

Omkostningen til indsættelse af en ekstra kontraktbus har Midttrafik udregnet til ca. 600.000 kr. og hertil kommer det antal køreplantimer, der er nødvendig. Midttrafik har skønnet kørsel mellem kl. 9 - 17 på hverdage, hvilket vil give en omkostning på ca. 800.000 kr. I alt vil en ny linje med ny kontraktbus brutto koste ca.1,4 kr.

 

En del af finansieringen kan findes ved reduktion på rute 150 (ca. 130.000) kr.), omlægning af dubleringskørsel (ca. 180.000 kr.) samt en ekstra indtægt i bussen. I alt kan nettoudgiften til en ny kontraktbus med køreplan til Fuglsang Sø Centret skønnes til ca. 900.000 kr.

 

Vælges denne model forelægges en ny sag for udvalget for at finde finansiering.

 

Kommende justering af bybusnettet

Der skal inden for de næste 2 år ske en ny planlægning af bybusnettet, grundet den nødvendige kørsel til det ny sygehus i Gødstrup. Køreplanerne skal være klar til april 2017.

 

De grundlæggende omlægninger skal skitseres og økonomiberegnes i 2014.

Den økonomiske ramme skal være politisk godkendt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2015, så den endelige køreplan kan udformes i 2016. Der kan forventes flere høringsrunder samt borgerinddragelse hertil.

 

I den kommende bybusomlægning i Herning, skal der blandt andet ses på omlægning af hele Servicebusnettet. Dette skal ske i tæt samarbejde med ældrerådet, handicaprådet og de enkelte aktivitetscentre.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at busbetjeningen af Fuglsang Sø centret, i en overgangsperiode på ca. 2 år, skal ske via en omlægning af rute 150, svarende til forslag 2.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at busbetjeningen af det kommende pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret skal, i en overgangsperiode på ca. 2 år, ske via den nuværende lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

 

at de ekstra omkostninger ved omlægning af lokalrute 150 på ca. 88.000 kr. pr. år finansieres ved at nedlægge 2 aften afgange på rute 150. Besparelsen er beregnet til ca. 130.000 kr. pr. år.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

I den kommende bybusomlægning, som skal planlægges indenfor de næste 2 år, skal en servicebus til Fuglsang Sø Centret prioriteres.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for, at der i overgangsperioden på de 2 år kan indsættes lavgulvsbus eller servicebus på rute 150.