Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

298. Orientering: Referat fra dialogmøde med hoteller og MCH vedr. taxidækningen i Herning Kommune

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Referat fra dialogmøde med hoteller og MCH vedr. taxidækningen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har efter ønske fra Teknik og Miljøudvalget afholdt et møde om taxidækningen i Herning Kommune med særlig fokus på, hvordan hoteller og Messecenter Herning oplever taxidækningen.
Ud over repræsentanter for forvaltningen var der repræsentanter for Herning Taxa, Messecenter Herning og hotellerne til stede.
 
På mødet blev Herning Taxas generelle servicering af hotellerne drøftet, herunder visse problemstillinger vedrørende offentlig og privat transport i forbindelse med store arrangementer i Boxen.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev udtrykt generel tilfredshed på mødet med taxidækningen. Udfordringerne vedrørende taxidækningen om morgenen blev drøftet særskilt, herunder aftalt hvordan både Herning Taxa og hotellerne bedre kan koordinere henholdsvis taxidækningen og efterspørgslen efter befordring.
 
Derudover blev befordringen af koncertgæster til og fra MCH Arena og Boxen drøftet indgående. Følgende problemstillinger blev drøftet:

  • Privates afhentning af koncertgæster

  • Tog til og fra Herning i forbindelse med koncerterne

  • Shuttlebussernes køreplaner og betaling for billetter

  • Taxidækningen

Herning Taxa, Messecenter Herning og Herning Kommune koordinerer og informerer gensidigt hinanden op til større arrangementer. Messecenter Herning informerer særskilt koncertgæsterne bl.a. om transport på deres hjemmeside.
Alle involveredes erfaring er, at området ved Boxen normalt er tømt for gæster i løbet af en time.
 
Referat fra møde 24. oktober 2013 fremsendes til orientering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • 2013_Referat dialogmøde med hoteller, taxa, MCH og administration