Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

265. Anlægsregnskab for støttehelle på Godsbanevej

Sagsnr.: 13.06.02-G10-56-10 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for støttehelle på Godsbanevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af trafiksikre forhold for buspassagerer ved det nye togbusstoppested på Godsbanevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223090, Støttehelle på Godsbanevej.

Byrådet bevilgede på møde d. 14. december 2010, pkt. 397, 50.000 kr. til projektet som en afledt anlægsudgift i forbindelse med salg af den offentlige parkeringsplads syd for banegården ved Godsbanevej, som hidtil var blevet anvendt som togbusstoppested i forbindelse med sporarbejder.

 

Togbusstoppestedet på parkeringspladsen er erstattet af et nyt stoppested på Godsbanevej og i den forbindelse er der etableret trafiksikre forhold i form af steler, afstribning og perron.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
223090
Støttehelle på Godsbanevej
50.000
58.187
-8.187

Merforbruget skyldes dårlige jordbundsforhold.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.