Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

288. Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S samt takster for afledning af spildevand i 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S samt takster for afledning af spildevand i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 17. oktober 2013 fremsendt ny Betalingsvedtægt til legalitetsgodkendelse af Herning Kommune. Den 25. september 2013 har Herning Vand A/S fremsendt taksten for afledning af spildevand for 2014 til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

  

Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende betalingsvedtægt og taksterne. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaberne i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Der er 2 forhold som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten og fastsættelsen af taksterne for 2014, nemlig indførelse af en trappebetalingsmodel og det justerede betalingsprincip for sygehuset i Gødstrup.

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Hermed er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

 

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den eksisterende vedtægt godkendt af Byrådet den 8. marts 2013. Teksten er ændret i overensstemmelse med lovgivningen, relateret til indførelse af trappemodellen. Derudover er der 2 nye bilag, en standardkontrakt ved medlemsskab af forsyningsselskabet og notat af 2. oktober 2013 om økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

 

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 m3 og til og med 20.000 m3 (takst 2), samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).

 

Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

 

Alle, der afregnes efter trappemodellen skal betale den samme takst for de første 500 m3 henholdsvis for forbruget over 500 m3 og til og med 20.000 m3. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at bliver afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip og ejendomme der har nedsættelse eller fritagelse for betaling. Det kan f.eks være spildevand fra afværgepumpninger mv. som spildevandsselskabet efter konkret vurdering har valgt at nedsætte eller fritage betaling for.

 

For ejendomme der afregnes efter det justerede betalingsprincip beregnes det variable tilslutningsbidrag som vandforbruget multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for trin 2.

 

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 eller skønnet vandforbrug. Se bilag 1. Vandafledningsbidraget er uændret på 21,50 kr. i 2014.

 

Prisloftet, som Forsyningssekretariatet har beregnet for Herning Vand A/S for 2014, er 37,79 kr. pr m3 eksklusiv moms. Som følge af opdelingen af Herning Vand A/S i et holdingselskab og 2 datterselskaber har Herning Vand A/S ansøgt Forsyningssekretariatet om en genberegning af prisloftet, således de får et prisloft for vand, spildevand og rens. Denne ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet.

 

Det justerede betalingsprincip

Herning Vand A/S har i brev af 20. september 2013 anmodet DNV Gødstrup om, at det justerede betalingsprincip først indføres fra årsskiftet 2014/2015. DNV Gødstrup har den 3. oktober 2013 accepteret Herning Vands ønske. Det betyder, at afregningen for 2014 sker efter selskabets standardtakst, som i 2014 udgør 21,50 kr. pr. m3 ekskl. moms.

 

Begrundelsen fra Herning Vand er en række praktiske og tidsmæssige udfordringer i forhold til at udarbejde en ny betalingsvedtægt, beregning af nye prislofter mv i forhold til den nye selskabskonstruktion Herning Vand Holding A/S og datterselskaberne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Betalingsvedtægt 2013
  • Bilag 1 Takstoversigt for spildevand