Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

289. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og tiltag til reduktion af sagsbehandlingstiden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og tiltag til reduktion af sagsbehandlingstiden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Kirsten M. Brødbæk

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2013 pkt. 213 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug og kom med forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstiden.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst og iværksatte tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om status og sagsbehandlingstid på landbrugsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

Gennem de seneste år har antallet af ubehandlede ansøgninger om miljøgodkendelse på landbrugsområdet været faldende. Tilsvarende for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

 

Forvaltningen har i 2013 modtaget 52 ansøgninger. Af disse er 18 helt afsluttet. Pr. 1. november 2013 er der 9 ansøgninger fra 2013, som ikke er påbegyndt behandling, den ældste er fra den 5. juli 2013.
 
Ansøgninger om godkendelse indsendt i 2013 fra før 5. juli forventes at have en sagsbehandlingstid på ca. 9 mdr.
 
Fra marts til og med oktober 2013 har forvaltningen modtaget 22 nye ansøgninger efter § 10, § 11 og § 12 og 25 ansøgninger om tillæg. Det sidste halve år op til marts 2013 modtog forvaltningen kun 1 ny ansøgning og 9 ansøgninger om tillæg.

 

Forvaltningen modtog i 2012 73 sager efter anmeldeordningen. I 2013 har forvaltningen pr. 1. november modtaget 50 anmeldelser. Disse sager behandles løbende og overholder dermed den lovbestemte sagsbehandlingstid.

 

Tiltag til reduktion af sagsbehandlingstid

Af budgetforliget fremgår det, at det er meget vigtigt for budgetforligspartierne, at landbrugserhvervet ikke oplever unødig ventetid, når de søger om miljøgodkendelse. Både af hensyn til erhvervet og af hensyn til de mange afledte arbejdspladser.

 

Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune udviser den nødvendige fleksibilitet internt og sørger for tilstrækkelige resurser til, at opgaven bliver løst så hurtigt som overhovedet muligt. Målet er, at sagsbehandlingstiden skal ned på seks måneder.

 

Derfor blev der i budgetforliget under drift afsat ekstra 500.000 kr. i 2014 til at løse opgaven.

 

På den baggrund har forvaltningen iværksat følgende tiltag:

 

  • midlertidig opnormering på landbrugsområdet på 1 årsværk i 1,5 år

  • aftale om merarbejde på tilsyn uden for normal arbejdstid

  • midlertidig opnormering af deltidsansat til fuldtidsansat.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de iværksatte tiltag kan bringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid tæt på målet om 6 måneder for de fleste sager. Mere komplicerede sager må stadig forventes at få en længere sagsbehandlingstid.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen om status på sagsbehandlingstiden og iværksatte tiltag tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.