Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

293. Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber 2014

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af vandforsyningsselskabernes takstblade for 2014 i henhold til vandforsyningsloven  53. Alle selskaberne har fremsendt takstblade for 2014, der opfylder kravene i regulativ og vandforsyningsloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal legalitetsgodkende (betydning) takstblade for vandforsyningsselskaberne i henhold til vandforsyningsloven 53 for at sikre vandforsyningsselskaberne kan leve op til vandforsyningsplanen med hensyn udbygning af forsyningsnet og sikre driften af vandværkerne.

 

Der er 22 almene vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. 7 selskaber er omfattet af vandsektorloven på grund af større indvinding end 200.000 m3, de skal derfor overholde et prisloft fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Disse selskaber har ikke mulighed for at henlægge til kommende renoveringer og anlæg.  

 

Driftsbidraget består af en årlig fast afgift og pris pr. kubikmeter brugt vand. Driftsbidraget skal overholde hvile-i-sig-selv-princippet. Vandforsyningerne har fremsendt seneste regnskab og budget for 2014 med langsigtede investeringer, så det er muligt at vurdere driftsbidraget.  

 

Tilslutningsbidrag skal overholde regulativet, hvilket betyder, at der skal beregnes et hovedanlægsbidrag, et forsyningsanlægsbidrag og et stikledningsbidrag, som tilsammen udgør tilslutningsbidraget (anlægsbidraget). Alle takstblade er beregnet i overenstemmelse med regulativet.

 

Sandet Vandværk og Stakroge Vandværk har fremsendt en ny beregning af tilslutningstakster. Beregningen er lavet med den skabelon forvaltningen har anbefalet. Lidt over halvdelen af selskaberne har reguleret tilslutningsbidraget i henhold til indekset fra DANVA og FVD. Resten har undrede tilslutningsbidrag i forhold til 2013.

 

Følgende selskaber har ændret driftsbidrag i forhold til 2013:

 

  • Aulum Vandværk har sat prisen lidt ned og Sunds Vandværk har hævet prisen igen. Begge selskaber er underlagt prisloft.

  • Haunstrup Vandværk og Sørvad Vandværk har sat prisen op med få kroner. Priserne er beregnet ud fra budget for 2014.

  • Sønder-Felding Vandværk har hævet bidraget, da vandværket i 2013 pludselig har været nødsaget til at etablere en ekstra kildeplads og dermed har øgede udgifter i 2013 og 2014.

  • Stakroge Vandværk har sat prisen op. Der er forsat underskud i forhold til budgettet, men selskabet har oplyst, at den nødvendige prisstigning udjævnes over flere år. Vind Vandværk har ændret fordeling af opkrævning af fastbidrag og vandpris, således at den samlede regning for storforbrugere bliver lidt mindre.

  • Feldborg Vandværk ændrer ikke prisen for vand, selvom budgettet for både 2013 og 2014 viser et underskud. Feldborg Vandværk har ifølge regnskab for 2012 et driftsunderskud er ca. 200.000 og en formue p 0,8 mio. kr.  

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes med bemærkninger til de få selskaber, som ikke sikrer, at indtjeningen dækker driftsomkostningerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for vandforsyningsselskaberne for 2014 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • sammenligning af takster 2014
  • Priseksempel 2014