Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

285. Godkendelse af ændring i vedtægter for Limfjordsrådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1380-07 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Godkendelse af ændring i vedtægter for Limfjordsrådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Limfjordsrådet ønsker nu en ændring af vedtægterne med hensyn til sammensætningen i rådets styregruppe kaldet "Det Politiske Forum", således at kommunerne - i stedet for at udpege 2 byrådsmedlemmer - kan vælge at udpege en person uden for Byrådets midte samt ét byrådsmedlem til rådet.

 

Forvaltningen indstiller, at ændringer af vedtægterne for Limfjordsrådet godkendes.    

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. maj 2007 under punkt 178 et forslag til vedtægter for Limfjordsrådet og udpegede 2 byrådsmedlemmer til rådet.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. marts 2010 under punkt 85 vedtægter for Limfjordsrådet, som bl.a. fungerer som vandoplandsstyregruppe, og kommissorier for vandoplandsstyregrupperne for henholdsvis Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

 

Herning Kommune har modtaget vedtægter for Limfjordsrådet, der er godkendt af rådet den 1. februar 2010, og som angiver, at de efterfølgende er godkendt i byrådene. Behovet herfor søges nu afklaret. Limfjordsrådet har nu anmodet om ændringer i vedtægterne, jf. rådets brev af 30. september 2013. Ændringerne ønskes gennemført inden den kommende byrådsperiode, således at kommunerne i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget kan udpege efter de nye bestemmelser.

 

Ud over at ændringerne gør det muligt at udpege en person uden for Byrådets midte i stedet for et byrådsmedlem, foreslås det også i konsekvens heraf, at det præciseres, at formandskabet skal være folkevalgt. Det bemærkes, at begge suppleanter fortsat altid skal være byrådsmedlemmer.

 

I øvrigt fremgår det af § 5 i vedtægterne, at "Limfjordsrådet varetager for medlemskommunerne - i relation til Limfjorden - opgaven beskrevet for Vandoplandsstyregrupper", og at "Vandoplandsstyregruppen beslutter hvilke områder, der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for, og de relevante kommuner indsender på den baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge herom til Miljøministeriet.

 

Efter identifikation af egnede projekter prioriterer Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe, hvilke projekter og i hvilken rækkefølge, de pågældende kommuner skal indstille til staten med henblik på bevilling til realisering af projektet."

 

Brev af 30. september 2013 fra Limfjordsrådet med bilag, herunder vedtægter, vedlægges.  

Økonomi

Herning Kommune betaler medlemskontingent ifølge vedtægterne - 39.820 kr.i 2012. Dette finansierer bl.a. rådets sekretariat, der varetages af Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, samt rådets eksterne konsulentbistand.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringer i vedtægter for Limfjordsrådet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.