Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

277. Anlægsbevilling til afgræsning langs Von Å vest for Kibæk

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til afgræsning langs Von Å vest for Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Madsen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

I forlængelse af det netop gennemførte vådområdeprojekt ved Von Å, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 12. marts 2012, pkt. 50, har NaturErhvervstyrelsen meddelt tilsagn om tilskud til etablering af afgræsning på sammenlagt 30 ha langs åen. Afgræsningen skal foregå på 7 delområder. Alle arealer er privatejet. Tilskudet udgør 55 % af projektomkostningerne, i alt 284.000 kr.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres som et anlægsprojekt, hvor resterende udgifter på 232.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme serviceområde 04 Grønne områder, skove og natur og vandløbsvæsen.

Sagsfremstilling

Tidligere på året afsluttedes vådområdeprojektet i ådalen omkring Von Å. Projektet var et samarbejde mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner, og er gennemført med tilskudsmidler fra bl.a. VMP III ordningen (Vandmiljøplan III). Formålet med reguleringen er at forbedre og sikre naturindholdet og de landskabelige værdier i og omkring Von Å, og at imødekomme krav i vandrammedirektivet til vandløbet og de omkringliggende arealer. Desuden medvirker projektet til en begrænsning af næringsstofudvaskningen til habitatområdet Ringkøbing Fjord.
 
En naturlig forlængelse af vådområdeprojektet er etablering af afgræsning i ådalen. Skal de nyskabte landskabelige værdier i form af et frit udsyn gennem ådalen fastholdes, er det afgørende med en kontinuerlig afgræsning. Afgræsningen forventes at være et stærkt bidrag i retning af at fremme den biologiske mangfoldighed for vilde dyr og planter, idet livsbetingelserne for insekter og andre smådyr forbedres ved afgræsning. Virkningen forstærkes af, at arealerne er gjort fugtigere i forbindelse med vådområdeprojektet.
 
Projektet består af etablering af afgræsning på i alt 30 ha, fordelt på 7 delprojekter på en ca. 8,5 km lang strækning mellem Kibæk og Troldhede. Arealernes placering fremgår af vedlagt bilag. Alle arealer omfattet af ansøgningen er privatejede. Projektet finansieres udelukkende af tilskudsmidler suppleret med kommunale naturplejemidler til fremme af naturværdier på private arealer. Lodsejerne har ikke udgifter forbundet med projektet.
 
Fælles for delprojekterne er, at lodsejerne frivilligt deltager, og at arealerne stilles til rådighed til afgræsning. Lodsejerne binder sig til afgræsning af arealet i minimum en 5-årig periode.
 
Projektet er igangsat ultimo 2013, og det forventes, at hegningerne kan stå klar til afgræsning af arealerne fra 1. maj 2014.

Økonomi

Den samlede projektsum er på 516.000 kr. i 2014. NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet på 284.000 kr. svarende til 55 % af de samlede projektomkostninger. Herning Kommune skal bidrage med den resterende del af omkostningerne i alt 232.000 kr.

 

Omkostningerne hertil afholdes inden for den nuværende driftsramme på serviceområde 04 Grønne områder, fordelt på:

  • 100.000 kr. i 2013 og 82.000 kr. i 2014 fra Skove og Naturområder, naturplejetilskud til private arealer

  • 50.000 kr. i 2014 fra Vandløbsvæsen.

 

Der påregnes ingen afledte driftsomkostninger, da den løbende vedligeholdelse af hegnet forventes udført af dyreholder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på i alt 516.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 071091 Von Å og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb til den forventede indtægt på 284.000 kr. i 2014, samme sted nr.,  

 

at anlægsudgiftsbevillingen 516.000 kr. finansieres via det opnåede tilskud på 284.000 kr. i 2014 samt via driftsrammen på serviceområde 04, Grønne områder med 100.000 kr. i 2013 og 132.000 kr. i 2014, jf. økonomiafsnittet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • oversigtskort over projektets placering
  • Oversigtskort over projektområder samlet_Von å
  • Budget Von Å_grøn vækst 2013