Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

292. Godkendelse af 4 indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1509-09 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af 4 indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
    x
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gad, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til de 4 planer er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 3. december 2012 punkt 246-249.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 7. februar til den 2. maj 2013. Der er kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen til alle 4 planer. Desuden er der kommet 2 bemærkninger til indsatsplan for beskyttelse af grundvand ved Hammerum.

 

Bemærkninger er indarbejdet i de endelige udgaver af planerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 4 indsatsplaner godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til planerne har været i offentlig høring i 12 uger.

 

Der er kommet meget ens lydende bemærkninger til forslagene fra Naturstyrelsen, som hovedsagligt drejer sig om præcisering af lovgrundlag for de enkelte indsatser og mere præcis angivelse af, i hvilke områder de enkelte indsatser er gældende, samt understregning af, at planerne skal dække hele OSD-området (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

 

Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet bemærkninger i planerne, hvilket har betydet, at opbygning af planerne er ændret. Men der er ikke ændret i indsatsernes indhold på baggrund af bemærkninger fra Naturstyrelsen.

 

Bemærkninger til indsatsplanen ved Hammerum er:

 

Ejeren af Krogslundvej 1, Herning er kommet med bemærkninger til de tidligere retningslinjer nr. 16 og 17 (nu nr. 10 og 11). Retningslinjerne fastsætter at udvaskningen af nitrat eller pesticider stoppes på udvalgte arealer i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i det grundvandsdannende opland, hvis der påvises indhold af nitrat eller pesticider i moniteringsboringerne.

 

Retningslinjerne er gjort mindre restriktive. Formuleringen er ændret til at udvaskning af nitrat eller pesticider skal nedbringes eller stoppes på udvalgte arealer inden for de omtalte områder. Indsatserne skal vurderes i forhold til hvilket og hvor meget stof, der påvises, samt i hvilke boringer stoffet påvises. Gennemførelse af begrænsninger i praksis kræver udarbejdelse af en ny indsatsplan.

 

AVO Skandinavia, HI Park, er kommet med bemærkninger til retningslinjer i forslaget til indsatsplanen. Disse retningslinjer inddelte virksomheder i grundvandklasser i forhold til aktiviteternes risiko for påvirkning af grundvandet, samt begrænsede placering og udvidelse af virksomheder i forhold til disse grundvandsklasser.

 

I følge en ny vejledning om indsatsplaner fra Naturstyrelsen, kan indsatsplaner ikke benyttes til at regulere byudvikling. Derfor er de retningslinjer, som AVO Skandinavia har haft bemærkninger til fjernet.

 

Følgende 6 retningslinjer er således fjernet i den endelige indsatsplan:

 

4. Grundvandsklasse 1 (GV1): Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Virksomheder i den resterende del af indsatsområdet i Herning Kommune orienteres om grundvandsmagasinernes sårbarhed via indsatsplanen.


4a. Grundvandsklasse 2 (GV2): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Etablering af nye virksomheder i ION og i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer, kan kun undtagelsesvist ske efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Eksisterende virksomheder må kun ændres/udvides efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige vilkår om grundvandsbeskyttende foranstaltninger.


4b. Grundvandsklasse 3 (GV3): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må som udgangspunkt ikke ske i indsatsområdet i Herning Kommune.


6. I 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i
det grundvandsdannende opland, må der ikke etableres nye oplag af
vejsalt, olie- og benzin produkter, sprøjtemidler og kemikalier og lignende.


9. Som udgangspunkt må der ikke anlægges nye veje i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum vandværk. Hvis dette ikke kan undgås skal det sikres at der ikke sker nedsivning af vejvand i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne.


10. Der må ikke anlægges ny jernbane i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. 

 

Forvaltning har vurderet, at en ny høringsperiode ikke er nødvendig, selv om planernes indhold er ændret. Ændringen består hovedsageligt i mere forklarende kortmateriale og mere kortfattet geologisk beskrivelse.

Der er ikke indført nye indsatser eller ændret i handlingsplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet/grundvand godkendes med de nævnte ændringer.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Indsatsplan for Hammerum vandværk_endelig_2013
  • Iindsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Vind -2013
  • Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand ved Sørvad - 2013
  • indsatsplan Sunds Vandværk_endelig_2013