Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

271. Merbelastning på ammoniakfølsom skov ved Fastrupvej 41, Herning

Sagsnr.: 09.17.00-P19-70-13 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Merbelastning på ammoniakfølsom skov ved Fastrupvej 41, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Lene Kimø, Kirsten Marie Brødbæk

Sagsresume

I forbindelse med ansøgning om husdyrgodkendelse på Fastrupvej 41, Herning, er en nærliggende skov beliggende cirka 60 meter fra staldbygningerne kategoriseret som ammoniakfølsom, hvor højeste tilladte merbelastning er 1 kg N/ha/år jvf. Husdyrloven.

 

Desuden fastsætter kommuneplanen, at ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattigt miljø med deres variation af næringsfølsomme arter.

 
Fastrupvej 41 vil merbelaste skoven med 3,5 kg N/ha/år i den nuværende ansøgning. Opfyldelse af lovens krav om 1 kg N kræver en merinvestering i miljøforbedrende tiltag, der vurderes at ligge ud over proportionalitetsprincippets grænser.
 
Forvaltningen anbefaler, at der, på grund af særlige hensyn, tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år på skoven.

Sagsfremstilling

Ammoniakfølsomme skove er hjemlet i husdyrloven, og defineres som skov, der enten er gammel (omkring 200 år), er vokset frem på gammel natur, eller indeholder arter, der fremgår af en liste over arter, der anvendes til vurdering af særligt værdifulde skove (jf. skovlovens § 25). Hvis skoven er omfattet af definitionen for ammoniakfølsom skov, stilles der krav om en maksimal merbelastning på 1 kg N/kg/ha. Loven tillader dog, at en merbelastning kan overstige 1 kg N, hvis en konkret vurdering fastslår, at skoven kan tåle en højere merbelastning. I en sådan konkret vurdering skal bl.a. indgå naturområdets naturkvalitet og det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen. Den konkrete skov fremstår som en næringsfattig skov, og det fremgår af kommuneplanen, at ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattigt miljø med deres variation af næringsfølsomme arter.


Fastrupvej 41 vil merbelaste en ammoniakfølsom skov med 3,5 kg N/ha/år – altså væsentligt mere end lovens krav på 1 kg N.

 

 

 

 

 
Nedbringelse af N-meremission fra Fastrupvej 41 er af landbrugskonsulenten beregnet til at have følgende økonomiske omkostninger:

 
N-reduktion (kg N/ha/år)
Omkostninger/dyr (kr.)
Biologisk luftrenser
2,4
62
Kemisk luftrenser
2,4
57-60
Benzoesyre
0,8
10
Overdækning
0,2
65
Gylleforsuring
*)
*)
Gyllekøling
1,6
**)

*) ikke muligt, da der leveres til biogasanlæg
**) prisen er ifølge landbrugskonsulenten ikke beregnet og kræver nærmere undersøgelse
 
Det betyder, at der ikke kan opnås en N-reduktion fra anlægget, der kan opfylde lovens krav om 1 kg N/ha/år uden en væsentlig merinvestering, der ligger langt over proportionalitetsprincippets grænser (som ligger på 8 kr./slagtesvin).

Normalt vil økonomi ikke kunne anvendes som argumentation for at belaste naturen mere, end den er vurderet at kunne tåle. I dette konkrete tilfælde er den økonomiske udgift dog så væsentlig, at fastholdelse af kravet om 1 kg N/ha/år vil kunne medføre, at skoven i stedet fældes. Ammoniakfølsomme skove er ikke beskyttet mod fældning, og da denne skov ikke er fredskov, vil den kunne fældes. Det bemærkes, at det i forvaltningens vurdering har haft afgørende betydning, at skoven ikke er pålagt fredsskovspligt.

 
Fældning af skov skal dog VVM screenes. Men det er forvaltningens klare opfattelse, at en screening i dette tilfælde ikke vil lede til en VVM-undersøgelse, der vil konkludere, at skoven ikke kan fældes.
 
Dermed vil en fastholdelse af et reduktionskrav på 1 kg N/ha/år kunne betyde, at skoven fældes, hvilket vil være et større miljømæssigt tab end en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år.

 

Derfor anbefaler forvaltningen, at der tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der tillades en merbelastning på 3,5 kg N/ha/år i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrbruget, Fastrupvej 41, Herning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.