Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Evaluering af forsøgsordning med indsamling af pap

Sagsnr.: 07.00.00-G01-10-08 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Evaluering af forsøgsordning med indsamling af pap

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der foreligger nu status på 13 måneders drift af en forsøgsordning med indsamling af pap i de områder, hvor beboerne har langt til en genbrugsplads.

 

På 70-75 % af de etablerede indsamlingssteder er det vurderet, at der er en fornuftig status på indsamlingsmængderne, medens der på 4 lokaliteter ikke er den fornødne opbakning eller basis for ordningen.

 

Generelt er der ikke indsamlet de forventede mængder, men da prisen på pap er steget ret markant i afsætningsleddet, er der stadig gode miljømæssige og økonomiske grunde til at fastholde ordningen. 

 

Det anbefales at flytte 4 containere til nye indsamlingssteder og gentage en samlet vurdering af ordningen om ca. 1 år.  

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2009 at iværksætte en forsøgsordning for indsamling af pap, da den tidligere indsamling ved husstandene blev opgivet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Samtidig er pap en af de fraktioner der fylder meget, og en del borgere har relativt langt til genbrugspladserne.

 

Der fremlægges nu resultat af indsamlingen i 13 måneder fra 17 containere.

Det har vist sig, at der er ret store variationer i de indvejede mængder fra de forskellige lokaliteter, men generelt er der indsamlet acceptable mængder fra 70-75% af lokaliteterne.

 

Det er hovedsageligt i de tyndt befolkede områder med individuel opvarmning, der er indsamlet de mindste mængder.

 

For at opfylde de mål, der p.t. er stillet i udsigt i den nationale udmelding om affald som en resource, vil forvaltningen intensivere oplysning om værdien af genanvendelse af pap, idet dette bør genanvendes 5-7 gange inden det forbrændes.

 

For at optimere ordningen, foreslår forvaltningen, at 4 containere flyttes til områder med større befolkningstæthed og kollektiv opvarmning.

 

Ordningen er for øjeblikket omkostningsneutral, men da der er en miljøgevinst samt en serviceforbedring for borgerne, anbefales ordningen opretholdt med den nævnte ændring samtidig med, at den samlede ordning vurderes igen om ca. 1 år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøgsordningen fortsættes med ændring af indsamlingssteder 4 steder, samt at ordningen vurderes igen om et år.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • PAP Indsamlede mængder i 13 måneder i Herning Kommune
  • Oversigtskort pap indsamling