Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

134. Orientering: Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2098-07 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Orientering: Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Kommunens kvalitetsstyringssystemet for natur-, miljø-, og byggesagsområdet blev certificeret af bureau Veritas i 2009 og senest auditeret af samme firma i september 2011 uden afvigelser.

Der skal hvert år udarbejdes en status for kvalitetsstyringen og en analyse af årets resultater. Teknik og Miljøs ledelse har den 7. maj 2012 behandlet ’Analyserapport til ledelsens evaluering af 2011’ og udarbejdet kommentarer her til.

Ledelsen evaluering offentliggøres på kommunens hjemmeside efter denne orientering af udvalget.

Sagsfremstilling

Analyserapporten opgør for 2011 status på udvalgte sagsområder i forvaltningen og resultater af kvalitetsstyringsarbejdet.

 

For tilsyn og afgørelser viser rapporten: 

- at tilsynsforpligtigelsen ift. virksomheder, dambrug og landbrug er opfyldt,

- at der er sket en løbende behandling af indkomne byggeansøgningen indenfor en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid,

- at sagspuklen af 5-års drikkevandskontroller er afviklet.

 

Derudover viser rapporten at der inden for følgende områder fortsat er sagspukler:

- naturområdet,

- miljøgodkendelser til landbrug,

- spildevandstilladelser til virksomheder.

 

Chefgruppen har forholdt sig til problemet med sagspuklerne, og allerede lavet en omfordeling af ressourcer. Derudover ønsker ledelsen, at der fortsat arbejdes med prioriteringen af sagerne, at samarbejdet med Herning Vand styrkes, og at der arbejdes med tilpasning af kvaliteten i forhold til ressourcer og behov.
 

Analyserapportens status for kvalitetsstyringssystemet viser,

- at der fortsat arbejdes med løbende forbedringer, dog ikke i alle afdelinger,

- at den interne audit kun medførte 1 afvigelse, og at dette tolkes som bedre implementering og bedre kvalitet,

- at den eksterne audit blev gennemført uden afvigelser.

 

Chefgruppen anerkender og roser den store arbejdsindsats i kvalitetsarbejdet.

Hele chefgruppens evaluering fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Analyserapport til ledelsens evaluering af 2011
  • Ledelsens bemærkninger til analyserapport for 2011