Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1665-08 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Brødbæk, Anders Debel

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. januar 2012 pkt. 16 redegjorde forvaltningen for status på sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug.

 

Som opfølgning på dette punkt redegør forvaltningen for status siden sidst.

Sagsfremstilling

Landbrugserhvervet i Herning Kommune har været inde i en udvikling, som medfører et stigende antal sager til behandling i forvaltningen. Det samlede antal ansøgninger og anmeldelser er således steget fra 123 sager i 2007 til 164 sager i 2011 - en stigning på 33 %. Pr. dags dato er alene i 2012 modtaget 120 sager, svarende til 73 % af det samlede antal sager i 2011. Sammenlignet med mange af vores nabokommuner er denne situation unik.
 
Med ændring af husdyrloven medio 2011 blev en række forhold omfattet af en anmeldeordning. I 2012 har forvaltningen pr. 1. juni modtaget 32 nye sager, hvor vi i 2011 modtog 59 sager.
 
En række af de mange sager er efter forskellige anmeldeordninger med lovbestemte maksimale sagsbehandlingstider fra 8 dage til 2 måneder - og de overholdes.
 
Nedenstående skema viser antallet af ubehandlede ansøgninger til tilladelser (§ 10), godkendelser (§§ 11, 12 og 16) samt tillæg til eksisterende godkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. I opgørelsen er medtaget forvaltningens forventning til antal ansøgninger i 2012, og hvor mange der er indgået pr. 1. juni.   Det skal bemærkes, at antallet af § 16 (arealgodkendelser) ansøgninger er stigende. Dette skyldes, at dyretrykket i alle oplande i Herning Kommune er stigende og dermed er alle arealer sårbare. Dette medfører, at der skal udarbejdes § 16 godkendelser til alle aftalearealer. 

 

Miljøgodkendelser
Bunke fra 2010
Bunke fra 2011
Bunke fra 2012
2012 sager i alt
I alt
§§ 11 / 13 / 16
10
12
16
16
38
§ 10
3
4
1
2
8
Tillæg
0
1
4
5
5

 

Det er forvaltningens vurdering, at bunkerne fra 2010 og 2011 på henholdsvis 13 og 17 sager kan behandles med sagsbehandlingstider på 1,5 år. Godkendelser ansøgt i 2012 forventes at kunne behandles med en sagsbehandlingstid på ca. 1 år. Dermed vil udvalgets beslutning af 23. august 2011, om et servicemål på maksimalt 12 måneders sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser på landbrug, være overholdt.

 

En medvirkende årsag til, at forvaltningen vurderer, at sagsbehandlingstiden kan nedbringes til ca 1 år er, at Natur- og Miljøklagenævnet fremover forventes at stadfæste afgørelser i de fleste tilfælde i stedet for som tidligere at hjemvise sagerne. Det er derfor en forudsætning, at denne nye praksis fortsætter.  


I forhold til den seneste "gabestok" pr. 2. februar 2012 fra Miljøstyrelsen, har der i Herning Kommune for hele 2011 været et gennemsnitligt antal behandlingsdage på 213 dage på i alt 27 ansøgninger om godkendelse, hvor gennemsnittet på landsplan har været 275 dage. Sammenholdt med ovenstående sagsbehandlingstider er forklaringen, at forvaltningen har lavet mange tillæg, og at arealgodkendelser efter § 16 også tælles med.


Forvaltningen har siden januar taget følgende initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden på godkendelser:

 

Der er tilført ressourcer til landbrugsområdet fra andre teams svarende til ca. 0,75 årsværk.

 

3 landbrug, som skal have deres miljøgodkendelse revurderet i år, udskydes til næste år (kan gøres uden problemer for landmanden og forvaltningen).

 

Derudover er miljøgodkendelser prioriteret frem til sommerferien på bekostning af miljøtilsyn.

 

Initiativerne forventes at øge kapaciteten i landbrugsteamet med ca. 6 ekstra miljøgodkendelser i 2012, svarende til sagsbehandlingstider på 1,5 år på sager fra 2010 og 2011 og 1 års sagsbehandlingstid på sager fra 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Sagsbehandlingstider for godkendelser til landbrug i 2011