Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Oplagring af fiberfraktion fra biogasanlæg på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg, Fasterholtgårdvej 10, Herning

Sagsnr.: 09.02.16-P19-1-12 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Oplagring af fiberfraktion fra biogasanlæg på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg, Fasterholtgårdvej 10, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Østdeponi søger om miljøgodkendelse til oplagring af 20.000 tons fiberfraktion pr. år i en periode på 2 år. Fiberfraktionen udbringes hvert år som gødning på landbrugsarealer.
 
Der hersker stor usikkerhed om fiberfraktionens afgivelse af ammoniak og p.t. foreligger der ikke nogen detaljeret kortlægning af naturtypekvaliteten i det nærliggende område Søby brunkulsleje. Det er derfor vanskeligt at give en entydig vurdering af projektets potentielle påvirkning af miljøet.
 
Forvaltningen anbefaler, at oplaget godkendes for en periode på to år og der gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven begrundet i bl.a. det korte tidsrum på to år.

Sagsfremstilling

Efter endt biogasproduktion på Måbjerg Bioenergy A/S, Holstebro separeres den afgassede biomasse i en væskefraktion og en fiberfraktion, der i struktur kan sammenlignes med kompost. Fiberfraktionen ønskes oplagret på Østdeponi på en asfaltbelagt plads, hvorfra der er opsamling af perkolat.
 
Der er tale om oplagring af 20.000 tons fiberfraktion pr. år i en periode på 2 år. Der er ønske om permanent oplagring, hvis forsøgsperioden på to år forløber tilfredsstillende.    
Leverandøren af fiberfraktionen arbejder på, at mest muligt af fiberfraktionen køres direkte til slutbrugeren (landmanden), og forventningen er, at lagerets størrelse bliver noget mindre end 20.000 tons. En lagermulighed på 20.000 tons giver imidlertid en fleksibilitet i forhold til driften.
 
Oplagring af fiberfraktionen
Fiberfraktionen indbygges i miler. Hver mile vil være ca. 100 m lang, 7 m høj, 20 m bred i bunden og 14 m bred i toppen. Under opbygningen står milens ene endestykke åben, nyt materiale aflæsses for enden af milen og komprimeres løbende. Efter opbygning af 6-7 meter i fuld højde overdækkes stykket med membran. 6-7 m mile svarer til den mængde, der modtages på 3 dage.
 

 

Overdækningen sker primært for at minimere afdampning fra milen og dermed tab af gødningsværdi.
 
Omgivende natur Oplagspladsen ligger umiddelbart op til Søby brunkulsleje m.v. Det meste af området er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og dermed beskyttet mod tilstandsændringer.
 
Tålegrænsen for heder angives ifølge statens retningslinjer til 10-25 kg N/ha/år. I nærværende tilfælde vurderes tålegrænsen til at være i den lave ende af intervallet. Det vurderes bl.a. ud fra en kraftig tilgroning af brunkulslejet med vedplanter og høje urter. Baggrundsbelastningen af området er ifølge Miljøministeriet angivet til 16 kg N/ha/år.
 
Ammoniakfordampning fra lageret Oplagring af fiberfraktion medfører fordampning af ammoniak. Ammoniak er kritisk for næringsfattige naturtyper, som bl.a heder, da den fremmer tilgroningen med uønskede og mere kvælstofelskende planter. 
 
Der er foretaget beregninger af ammoniakdepositionen i tre punkter på naturarealer nord, øst og nordøst for oplagspladsen. Der er stor usikkerhed forbundet med depositionsberegningerne, idet der ikke er særlig megen viden om, hvordan ammoniak fordamper fra en sådan fiberfraktion. På baggrund af undersøgelser fra langt mindre forsøgsstakke (få tons), er der fremlagt beregninger, der antager, at ammoniakfordampningen begrænses til 1,25 % af fibrenes totale N-indhold på grund af komprimering og oplagring i store overdækkede miler. Depositionen beregnes på den baggrund til:

 

Afstand fra lageret
Ammoniakdeposition
175 mod nord
1,9 kg/ha/år
350 m mod øst
0,7 kg/ha/år
1150 m mod nordøst
0,1 kg/ha/år

Forskningsprojekt
Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Århus Universitet har inddraget leverandøren af fiberfraktionen i et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge, hvordan ammoniakfordampningen i fiberfraktionen forløber efter, at den er placeret i en stak, der overdækkes, og hvordan udviklingen er over tid.
 
Endvidere ønskes det undersøgt, om fiberfraktionen kan håndteres, bearbejdes og komprimeres, så ammoniakfordampningen begrænses, eventuelt med henblik på at undgå overdækning.
 
Resultaterne skal indgå i et byggeblad for håndtering og opbevaring af fiberfraktion, så fiberen lovligt kan opbevares i markstak på planteavlsbrug, hvis undersøgelserne understøtter dette.

Oplag af fiberfraktion i store miler på Østdeponi kan eventuelt indgå i forskningsprojektet inden for de rammer, der vil blive stillet i en eventuel miljøgodkendelse – d.v.s. komprimeret og overdækket.
 

 

 

 

Forvaltningens vurdering

Anvendelse af gylle til biogasproduktion er en væsentlig del af Grøn Vækst og den generelle grønne omstilling af bl.a. landbrugs og energisektoren, som søges understøtte på mange områder. I den sammenhæng er en fornuftig anvendelse af fiberfraktionen en afgørende faktor. En miljømæssig forsvarlig opbevaring af fiberfraktionen er ligeledes en afgørende faktor. Med undtagelse af kvælstofproblematikken er oplaget på Østdeponi i alle henseende fornuftigt. 
 
Komprimering og opbevaring i store overdækkede miler vil reducere ammoniakafdampningen. Der hersker dog stor usikkerhed om i hvilket omfang, idet

  • milens endestykke står uoverdækket under opbygningen

  • fiberfraktionen tilføres lagvist for at opnå tilstrækkelig komprimering. Først efter opbygning af 6-7 m i fuld højde foretages der overdækning af området

  • fiberstakken eksponeres for luftens ilt under milens opbygning, og der frigives langt mere ammoniak i forhold til en til stadighed overdækket stak.

 

Af hensyn til ovennævnte forhold skønner forvaltningen, at de usikkerheder der knytter sig til beregningen af ammoniakfordampningen til 1,25 % af fibrenes totale N-indhold berettiger til en vis sikkerhedsmargen og ganger derfor med en faktor 5.
 
I betragtning af at brunkulslejet i forvejen er belastet til over tålegrænsen, må det antages, at merbelastningen på sigt – alt andet lige - vil skade brunkulslejet yderligere. Også selv om der kun er tale om et midlertidigt oplag af fiberfraktionen.
 
I den aktuelle situation er der i første omgang tale om et oplag i 2 år med ønske om oplag af permanent karakter, hvis undersøgelser viser, at det er miljømæssigt uproblematisk. Det vil det være, hvis fordampning af ammoniak viser sig at være reduceret til et absolut minimum med komprimering og overdækning. Ansøger opfordres i den forbindelse til at indgå samarbejde med relevante parter.
 
Et midlertidigt oplag af fiberfraktion på Østdeponi forudsætter:

  • miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelselovens § 33

  • dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, da det ikke kan udelukkes, at der vil ske en tilstandsændring af Søby brunkulsleje. Dispensationen skal indeholde vilkår om, at der skal ske naturpleje på specielt kvælstoffølsomme områder med henblik på at fjerne kvælstof til et niveau, der svarer til merbelastningen

  • afgørelsen efter VVM-bekendtgørelsen.

 

I den konkrete sag skal foretages en afvejning mellem natur- og erhvervsinteresser. Generelt er forvaltningen meget tilbageholdende med at meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven på grund af isolerede erhvervsinteresser. I den konkrete sag er det dog forvaltningens samlede vurdering, at en dispensation er velbegrundet. Dispensationen er begrundet i den korte periode på to år samt den samfundsmæssige interesse i at bidrage til grøn omstilling – her i form at lokalitet til placering af fiberfraktionen fra biogasproduktion, samt det forhold, at der med det stillede vilkår ”ryddes op” igen.
 
Dertil kommer ansøgers forventning om, at det faktiske oplag bliver betydeligt mindre end de ansøgte 20.000 tons, hvorved den forventede ammoniakfordampning også bliver mindre.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oplag af op til 20.000 tons fiberfraktion i en periode på to år,

 

at der stilles vilkår om naturpleje på specielt kvælstoffølsomme områder med henblik på at fjerne kvælstof til et niveau, der svarer til merbelastningen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oplagsplads og beregningspunkter
  • Hedernes placering omkring Østdeponi