Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Herning Flyveplads - Regnskab 2011

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Herning Flyveplads - Regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Madsen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Flyveplads fremsender årsrapport 2011 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2011 for S/I Herning Flyveplads godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.


Selskabets revisor påpeger i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet
anledning til bemærkninger.


Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 28. februar 2012.

Regnskabet viser et overskud på 24.615 kr.

 

Overskuddet er fremkommet på trods af en mindre indtægt på godt 40.000 kr. ved en afmatning af de almindelige startafgifter. Dette opvejes af besparelser på ca. 72.000 kr. på bla. reduktion af udgifter til flyvepladsafløser samt generel besparelse på vedligehold og anskaffelser.

Bestyrelsen påpeger i ledelsesberetningen, at denne besparelse ikke kan gøres igen,
uden at det vil gå ud over pladsens standard.


Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2010, således at den nu er positiv med 2.101 kr.
kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2011 for S/I
Herning Flyveplads godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapporten for 2011 for S/I Herning Flyveplads godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Regnskab 2011 Herning Flyveplads