Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

222. Adgangsvej til udstykning i Snejbjerg

223. Cykelsti Herning - DNV Gødstrup, linjeføring ved Bassumgårdvej

224. Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

225. Temadrøftelse om administration og drift af grønne arealer i Herning Kommune

226. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til fjernelse af slamdepot på areal til regnvandsbassin i Kibæk

227. Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

228. Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

229. Bekæmpelse af invasive arter, status og forslag til nye indsatser

230. Endelig vedtagelse tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 - Hammerum/Gjellerup

231. Dispensation til placering af gyllebeholder indenfor en afstand af 100 meter til vandløb

232. Grønt Overblik 2015

233. Agerbjerg 41, Snejbjerg - opførelse af tilbygning - overskridelse af højdegrænseplan

234. Timlundvej 3A, Stakroge - opførelse af industribygning til produktion af ørreder

235. Ansøgning om navngivning af plads

236. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016, Teknik og Miljø

237. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

238. Erhvervelse af jord til vejformål

239. Cykelsti Herning - Skibbild-Nøvling, ekspropriation til vejformål

240. Orientering om politianmeldelse

241. Orientering om udstedelse af yderligere en tilladelse til taxikørsel under Herning Taxa's bestillingskontor

242. Meddelelser