Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

225. Temadrøftelse om administration og drift af grønne arealer i Herning Kommune

Sagsnr.: 04.01.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Temadrøftelse om administration og drift af grønne arealer i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Forvaltningen vil på udvalgsmødet redegøre for serviceniveauet omkring driften af kommunens grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere udtrykt ønske om at få en lidt bredere indsigt i kommunens fastlæggelse af serviceniveauet, administration og drift af kommunens grønne områder.

 

Forvaltningen vil på mødet redegøre for opgavens omfang, hvordan driften af de grønne opgaver administreres og løses i praksis. Samtidig redegøres der for, hvilke opgaver i tilknytning til det grønne, der hører under Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde, og hvilke dele af den grønne opgave, der løses i andet regi. Samtidig redegøres for principperne i HOD (HelhedsOrienteretDrift), som er rammen om en samlet opgaveløsning.

 

Forvaltningen vil redegøre for de overordnede politiske mål jfr. Parkpolitikken og de udfordringer, som i den daglige drift søges løst på vegne af udvalget i administration af den samlede opgave: Borgerhenvendelser, klager, borgermålinger m.m.

 

Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for temaet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og at sagen drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Redegørelsen taget til orientering.